Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CKiA

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić:

Dostępność cyfrową  

swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

Data publikacji strony internetowej: lipiec 2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.03.2023 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • w niektórych dokumentach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.03.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Nowak-Żółkowską na adres: magdalena.nowak-zolkowska@ckia.waw.pl  lub telefonicznie na numer tel. (+48) 574 888 930. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa.

 • Do budynku prowadzą 2  wejścia: 1 wejście od ul. Siarczanej, 1 wejście od strony parkingu.
 • Do wejścia od strony ul. Siarczanej prowadzą dwustopniowe schody oraz podjazd dla wózków. Od strony parkingu podjazd.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W godzinach pracy CKiA w recepcji budynku jest pracownik, który udzieli wszelkich informacji.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku znajduję się urządzenie typu platforma dla osób z niepełnosprawnościami służąca do przemieszczania się na poszczególne kondygnacje.
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrze budynku.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku.
 • Na parkingu obok budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Poszczególne pomieszczenia oznaczone są tabliczkami, które pozwalają odczytać nazwy za pomocą alfabetu Braill’a oraz kodu NFC.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy CKiA
 • Na schodach wewnątrz budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących.