HomeBIP – REKRUTACJA

REKRUTACJA

10/04/2024 Warszawa

 

Centrum Kultury i Aktywności

w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy poszukuje pracownika na stanowisku – Animator Kultury w Dziale Organizacji Imprez i Promocji

 

Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy poszukuje: kandydatów do pracy w Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na stanowisku – Animator Kultury w Dziale Organizacji Imprez i Promocji.

W wymiarze czasu pracy 1,0 etatu.

Termin składania dokumentów: 10.04.2024 – 25.04.2024 roku, do godz. 9.00 rano.

 

Do zadań Animatora Kultury w Dziale Organizacji Imprez i Promocji będzie należało w szczególności:

 

 • Prowadzenie i przygotowywanie stałej oferty działań animacyjnych i warsztatów, skierowanych do lokalnej społeczności;
 • Koordynacja i nadzór nad działaniami, realizowanymi w ramach MAL „Przystanek Siarczana”, zgodnie z jego ideą (w tym organizacja spotkań dla mieszkańców, zainteresowanych tworzeniem aktywności i warsztatów z własnej inicjatywy);
 • Planowanie i animowanie działań, angażujących mieszkańców w rozwój ogrodu społecznego przy Instytucji;
 • Pisanie projektów i pozyskiwanie grantów, wspierających poszerzenie oferty Instytucji;
 • Dbanie o jakość warsztatów oferowanych w CKiA oraz w ramach aktywności MAL „Przystanek Siarczana” (w tym śledzenie trendów z obszaru animacji kultury i warsztatów kreatywnych; orientacja w miejskich i ogólnopolskich wydarzeniach, dotyczących Miejsc Aktywności Lokalnej i zgłaszanie Instytucji do udziału w tychże);
 • Przygotowywanie oferty warsztatów weekendowych, wakacyjnych i zimowych, także przy współpracy z zewnętrznymi wykonawcami;
 • Wsparcie w koordynacji innych działań prowadzonych w przestrzeniach CKiA;
 • Przygotowywanie dokumentacji w tym umów cywilnoprawnych, na organizację warsztatów, rozliczanie, opisywanie i przekazywanie do Działu Finansowo-Księgowego danych do sporządzenia rachunków oraz kontrola merytoryczna dokumentów dotyczących warsztatów;
 • Bieżąca współpraca z innymi działami CKiA w szczególności w zakresie przygotowania pomieszczeń do realizacji warsztatów oraz przygotowywanie dokumentacji do celów sprawozdawczości i promocji (prowadzenie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych warsztatów, przygotowanie fotografii do wrzucenia na stronę internetową oraz media społecznościowe Instytucji, a także tekstu podsumowującego wydarzenie wraz z opisami alternatywnymi do zdjęć);
 • Współpraca w opracowywaniu rocznych planów działalności CKiA w zakresie organizowanych warsztatów, kontrola ich realizacji oraz ewaluacja.

 

Informacja o warunkach współpracy:

 

Miejsce pracy – siedziba CKiA przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie.

Stanowisko pracy związane jest w szczególności z przygotowywaniem i przeprowadzaniem warsztatów dla mieszkańców z zakresu animacji kultury, obsługą MAL „Przystanek Siarczana”, planowaniem aktywności dla mieszkańców w ogrodzie społecznym oraz obsługą klientów CKiA i podmiotów współpracujących.

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe/podyplomowe – preferowane kierunki humanistyczne;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
 • znajomość przepisów niezbędnych do realizacji zadań, w szczególności: ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • umiejętność pracy zespołowej i realizacji zadań pod presją czasu, doskonała organizacja czasu pracy, skrupulatność, terminowość, dbałość o jakość wykonywanych zadań, asertywność i samodzielność;
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym oraz w weekendy;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języków obcych, mediów społecznościowych, programu graficznego Canva, doświadczenie w obsłudze klienta zewnętrznego, doświadczenie w obszarze pozyskiwania środków finansowych i pisania wniosków o granty.

 

Oferujemy:

 

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pracę w kreatywnym zespole,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • przestrzeń dla własnych pomysłów i możliwość wykazywania się kreatywnością i umiejętnościami.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.).

 

Składanie ofert:

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@ckia.waw.pl (link odsyła do poczty mailowej osoby odpowiedzialnej za rekrutację) wpisując w tytule wiadomości: Animator Kultury w Dziale Organizacji Imprez i Promocji Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na podany adres poczty elektronicznej w terminie do dnia 10.04.2024 – 25.04.2024 roku, do godziny 9:00.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

CKiA zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.


Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, reprezentowane przez Dyrektora;

Kontakt do powołanego inspektorem ochrony danych w CKiA: iod@ckia.waw.pl;

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2]. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. CKiA będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie;

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi CKiA zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu;

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji; W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 3 miesiące;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iod@ckia.waw.pl  bądź listownie na adres CKiA;

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa;

[1] Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1465 z późn. zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369 z późn. zm.)

[2] Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO

[4]Art. 6 ust. 1 lit a RODO