REKRUTACJA

24/06/2024

Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy poszukuje.

Kandydatów do pracy w Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na stanowisku – Samodzielny specjalista – w wymiarze czasu pracy 1,0 etatu.

Termin składania dokumentów: 08/07/2024 roku.
Do zadań Samodzielnego specjalisty będzie należało w szczególności:

Praca z seniorami:
 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez współpracę z organizacjami lokalnymi i miejskimi programami, które oferują wsparcie dla osób starszych.
 2. Inkluzywność grupy senioralnej - promowanie integracji społecznej oraz udziału seniorów w życiu lokalnej społeczności.
 3. Współpraca z instytucjami edukacyjnymi w celu opracowania programów edukacyjnych i kulturalnych dostosowanych do potrzeb seniorów.
 4. Organizacja czasu wolnego - współpraca z innymi instytucjami w zakresie planowania i realizacji różnorodnych aktywności kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych dla seniorów.
 5. Szkolenia dla seniorów - organizacja szkoleń zwiększających kompetencje cyfrowe seniorów.
Współpraca ze szkołami:
 1. Koordynacja działań edukacyjnych - współpraca z placówkami edukacyjnymi w celu organizowania projektów międzypokoleniowych oraz wspieranie programów edukacyjnych.
 2. Angażowanie uczniów w działania na rzecz seniorów, promowanie wartości społecznych i solidarności międzypokoleniowej.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i NGO:
 1. Budowanie partnerstw - nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami działającymi na rzecz seniorów i społeczności lokalnej.
 2. Identyfikowanie dostępnych źródeł finansowania projektów dla seniorów - współpraca z osobą odpowiedzialną za pisanie wniosków w instytucji w celu przygotowania dokumentacji grantowej.
Przekazywanie informacji do działu promocji:
 1. Przekazywanie informacji niezbędnych do promocji wydarzeń związanych z obowiązkami pracownika.
 2. Dostarczanie informacji potrzebnych do tworzenia grafik promocyjnych.
 3. Dostarczanie informacji do działu merytorycznego na potrzeby sprawozdawczości.
Organizacja i koordynacja wydarzeń:
 1. Planowanie wydarzeń kulturalnych dla seniorów we współpracy z działem merytorycznym
Szkolenia i rozwój zawodowy:
 • Udział w konferencjach i warsztatach dotyczących polityki senioralnej.
Współpraca z instytucjami publicznymi:
 • Koordynacja działań z lokalnymi urzędami i jednostkami samorządowymi - współpraca przy realizacji programów miejskich i regionalnych skierowanych do seniorów.
 • Udział w tworzeniu polityk lokalnych - angażowanie się w konsultacje społeczne i współtworzenie strategii wspierających aktywność seniorów.
Ewaluacja i raportowanie:
 • Monitorowanie efektywności programów i projektów związanych z polityką senioralną instytucji - bieżąca ocena realizowanych działań, gromadzenie opinii uczestników oraz analiza wyników.
Informacja o warunkach współpracy:

Miejsce pracy – siedziba CKiA przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie.

Wymagania:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
 3. znajomość przepisów niezbędnych do realizacji zadań, w szczególności: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawa zamówień publicznych,
 4. umiejętność realizacji zadań pod presją czasu,
 5. doskonała organizacja, skrupulatność, terminowość,
 6. dbałość o jakość wykonywanych zadań,
 7. asertywność,
 8. samodzielność.
 9. Dodatkowym atutem będzie znajomość języków obcych oraz doświadczenie w obsłudze klienta zewnętrznego.
Wymagane dokumenty:
 1. curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
wraz z oświadczeniem na dobrowolne wykorzystanie w przyszłych procesach rekrutacyjnych - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 1. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa publiczne ścigane z oskarżenia publicznego,
Składanie ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@ckia.waw.pl, (link jest adresem mailowym, pod który należy wysłać dokumenty) wpisując w tytule wiadomości: Samodzielny specjalista w Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na podany adres poczty elektronicznej w terminie do dnia 08/07/2024 roku, do godziny 16:00.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

CKiA zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Klauzula informacyjna dla kandydata

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, reprezentowane przez Dyrektora;
 2. kontakt do powołanego inspektorem ochrony danych w CKiA: iod@ckia.waw.pl; (link jest adresem poczty mailowej Inspektora Danych Osobowych)
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[i] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[ii]. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[iii] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. CKiA będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę[iv], która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi CKiA zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu;
 5. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji;
 6. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 3 miesiące;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iod@ckia.waw.pl (link jest adresem poczty mailowej Inspektora Danych Osobowych) bądź listownie na adres CKiA;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1465) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2024 poz. 535)

Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO


Oświadczenie dla kandydatów:

https://drive.google.com/file/d/1s9R2xhfgtU-4iz83dTHMXQB7LeZdVU6-/vie