Home / BIP – BEZPIECZEŃSTWO MAŁOLETNICH

BEZPIECZEŃSTWO MAŁOLETNICH

Zarządzenie Nr 5/2024

Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa

i ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą w Centrum Kultury

i Aktywności w Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy

 

Na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy stanowiącego załącznik do uchwały nr LIX/1546/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie utworzenia oraz nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 12423) oraz § 3 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam do stosowania w Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy:

 • zasady bezpiecznych relacji kadry CKiA z dziećmi i młodzieżą stanowiące Załącznik
  nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 • zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 • procedurę zgłaszania podejrzenia i podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ze strony kadry Centrum Kultury i Aktywności
  w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, rodziny, rówieśników i osób dla niego obcych stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom CKiA.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia nr 5/2024 Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności

w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

 

Zasady bezpiecznych relacji kadry CKiA z dziećmi i młodzieżą

 

 1. Stawiamy dobro i bezpieczeństwo dzieci ponad wszystko.
 2. Szanujemy wszystkich bez względu na ich wiek, przekonania i pochodzenie.
 3. Reagujemy na każde obraźliwe zachowanie oraz wszelkie formy zastraszania i nietolerancji wśród dzieci i młodzieży.
 4. Szanujemy prywatność dzieci i młodzieży, a dzieci nie otaczamy osobistą opieką, jeśli jej nie potrzebują.
 5. Nie stosujemy w żadnym wypadku przemocy fizycznej i psychicznej.
 6. Konsekwentnie unikamy niewłaściwego używania mediów społecznościowych, w tym unikamy prywatnych rozmów z dziećmi w mediach społecznościowych i nigdy nie zamieszczamy komentarzy ani nie udostępniamy zdjęć, które mogłyby zagrozić ich dobru lub wyrządzić im krzywdę.
 7. Nie publikujemy zdjęć ani innych informacji o dzieciach i ich rodzinach w osobistych mediach społecznościowych, np. na Facebooku lub stronach internetowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
 8. Dbając o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci i młodzieży, utrzymujemy dobre relacje z ich rodzicami/opiekunami.
 9. Szanujemy prawa dzieci i młodzieży do prywatności, ograniczając nadzór do koniecznego minimum, np. nie ma konieczności obserwowania dzieci podczas przebierania się na zajęcia.
 10. Jesteśmy wyczuleni na wszelkie formy zastraszania lub zagrożenia wynikające z używania telefonów komórkowych przez dzieci.
 11. Uzyskujemy dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o każdym członku personelu oraz gdy jest to dozwolone przepisami obowiązującego prawa, informacje
  z Krajowego Rejestru Karnego.
 12. Gdy zauważymy lub otrzymamy informację o naruszeniach powyższych zasad, niezwłocznie informujemy o takim zdarzeniu Dyrektora CKiA, który następnie przeprowadza postępowanie wyjaśniające z pracownikiem, a także zawiadamia o jego wyniku rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

Zasady bezpieczeństwa powstały z uwzględnieniem zaleceń Prezydenta m.st. Warszawy (Link odsyła na stronę m.st. Warszawy, gdzie znajdują się zalecenia zapewniania-bezpieczeństwa-dzieci-i-młodzież).

 

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia nr 5/2024 Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności

w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

 

Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci i młodzieży w Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

 

Wytyczne dotyczące utrwalania wizerunku dziecka (zdjęcia, filmy)

 

 1. Wszystkie dzieci pozujące do zdjęć lub nagrań muszą być ubrane.
 2. Zarejestrowane obrazy powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedsta­wiać grupy dzieci, a nie pojedyncze osoby.
 3. Należy się upewnić, że fotograf lub osoba filmująca jest do tego uprawniona oraz nie może spędzać czasu z dziećmi bez nadzoru.
 4. Wszelkie podejrzenia i problemy dotyczące niewłaściwie zarejestrowanych wizerunków dzieci należy zgłaszać i wyjaśniać, podobnie jak inne niepokojące sygnały, dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.
 5. W celu realizacji materiału medialnego dopuszczalne jest udostępnienie mediom wybranego pomieszczenia CKiA. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.

 

Wytyczne dotyczące publikowania wizerunków dzieci

 

 1. Wizerunek podlega ochronie prawnej.
 2. Należy pozyskać zgodę od rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie wizerunku, poinformować wszystkich zainteresowanych o tym, gdzie i w jaki sposób będzie on wykorzystany.
 3. Zakres publikowanych danych należy ograniczyć do minimum określonego w oświadczeniu czy regulaminie wydarzenia.
 4. W razie wątpliwości kwestię publikacji zdjęcia należy skonsultować z radcą prawnym/ inspektorem ochrony danych.
 5. Warto zarezerwować czas na obróbkę zdjęć przed zamieszczeniem ich na stronie internetowej/mediach społecznościowych uwzględniając znak wodny.
 6. Nie ma konieczności uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku w sytuacji zapłaty za pozowanie.
 7. Nie ma konieczności uzyskania zgody na rozpowszechnianie w sytuacji utrwalania wizerunku osoby stanowiącej większej całości (zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, fotorelacja).

 

Załącznik nr 3

Do Zarządzenia nr 5/2024 Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności

w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

 

Procedura zgłaszania podejrzenia i podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ze strony kadry Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, rodziny, rówieśników i osób dla niego obcych

 

§ 1.

 1. Podejmowane czynności, zgodnie z procedurą, zapewnią poczucie bezpieczeństwa osobie interweniującej, a konsekwentne stosowanie procedury zapewni bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży.
 2. Głównym celem naszego działania jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i powstrzymanie krzywdzenia poprzez szybką i skuteczną interwencję. Jednocześnie pamiętamy, że procedury nie uwzględniają interpretacji zdarzeń, złożoności życia i okoliczności, w których to samo zdarzenie może mieć różny przebieg, przyczyny i skutki. Przy podejmowaniu interwencji bierzemy pod uwagę wyjątkowość każdej sytuacji i konieczność dostosowania się do jej warunków. Pomoc dziecku krzywdzonemu realizujemy zgodnie ze swoimi kompetencjami, w porozumieniu z przełożonym i we współpracy z innymi służbami i instytucjami i w miarę możliwości z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
 3. Przez zachowanie agresywne rozumie się następujące zachowania:
 4. celowe popychanie, kopanie, bójki;
 5. stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych – posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (środki pirotechniczne, łańcuchy, noże, zapalniczki, kije, itp.), używanie ognia na terenie CKiA, posiadanie niebezpiecznych substancji;
 6. wulgarne zachowanie, lekceważący i arogancki stosunek do kolegów czy pracowników CKiA;
 7. nierespektowanie regulaminów obowiązujących na terenie CKiA;
 8. wymuszanie, zastraszanie, podżeganie do bójek, wyzywanie;
 9. dewastowanie mienia CKiA i cudzej własności, itp.
 10. Przez zachowanie przemocowe rozumie się:
 11. powtarzające się dręczenie psychiczne i fizyczne;
 12. ciągłe zastraszanie;
 13. powtarzające się konflikty koleżeńskie.

§ 2.

 1. Jeśli przyjąłeś zawiadomienie o podejrzeniu krzywdzenia dziecka lub sam zaobserwowałeś niepokojące symptomy postępuj zgodnie z przyjętymi procedurami tj.:
 2. poinformuj o tym fakcie bezpośredniego przełożonego – pisemnie, osobiście lub telefonicznie;
 3. poinformuj odpowiednie służby.

 

Telefony zaufania dla osób w trudnej sytuacji życiowej:

 

 • 0 800 12 01 48 – „Zatrzymaj przemoc” (numer bezpłatny);
 • 47 72 99 149 – w sprawach terroryzmu;
 • 800 12 02 26 – Policyjny Telefon Zaufania.

Linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach od 8:00 do 22:00;

 • 116 111- Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

Numer 116 111 jest linią anonimową. Połączenia są bezpłatne. Linia jest czynna jest 24/h 7 dni w tygodniu. Więcej informacji na stronie 116111.pl; (link odsyła do strony internetowej telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży).

 • 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka;

Numer telefonu skierowany do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer można porozmawiać ze specjalistą, który postara się pomóc. Połączenie jest bezpłatne. Linia działa w godzinach od 8:15 do 16:15. Więcej informacji na stronie brpd.gov.pl (link odsyła do strony rządowego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – Rzecznika Praw Dziecka).

 • 801 12 00 02 – Niebieska Linia. Osoby pokrzywdzone domową przemocą.

Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu uzyskamy wsparcie oraz niezbędną pomoc.

 • 801 19 99 90 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania.

Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem są narkotyki i uzależnienie od narkotyków. Możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i bliskiej Ci osoby. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16 – 21. Informacje związane z problematyką narkotyków i narkomani ora zapobieganiu tym zjawiskom znajdziesz również na stronie www.narkomania.org.pl; (Link odsyła do strony zewnętrznej, gdzie znajduje się informacja na ten temat)

 • 47 72 28 226 – całodobowy telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS.

Telefon czynny od poniedziałku do piątku od 9:00 do 21:00. Więcej informacji na stronie aids.gov.pl; (link odsyła do strony krajowego Centrum do spraw Aids).

 • 801 24 70 70 – całodobowa linia Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA.

Z numerów TP połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls, niezależnie od długości rozmowy, z każdego miejsca w Polsce. Numer dla połączeń z zagranicy +48 22 654 70 70. Przy całodobowej linii dyżurują pracownicy ITAKI oraz wolontariusze gotowi do pomocy w chwili, gdy zaginął człowiek. Więcej informacji na stronie zaginieni.pl; (Link odsyła do strony internetowej Fundacji Itaka – Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych)

 • 116 000 – numer telefonu alarmujący o zaginięciu dziecka lub nieletniego.

Działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu http://www.itaka.org.pl/. (Link odsyła do strony internetowej Fundacji Itaka – Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych)