REGULAMIN ZAJĘĆ ONLINE CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Regulamin obowiązuje od 6.11.2020 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Zajęcia edukacyjne należą do działalności statutowej Centrum Kultury i Aktywności.
 2. Zajęcia mogą być organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie talentów i zainteresowań mieszkańców, promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

II. Warunki uczestnictwa w zajęciach.

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach online organizowanych przez Centrum Kultury i Aktywności (dalej zwanym CKiA) jest akceptacja niniejszego regulaminu, W przypadku osoby niepełnoletniej regulamin akceptuje rodzic lub opiekun prawny.
 2. Terminy zapisów na zajęcia są ogłaszane każdorazowo na stronie internetowej CKiA www.ckia.waw.pl oraz social mediach CKiA
 3. Zapisy odbywają się internetowo poprzez portal www.strefazajec.pl lub telefonicznie, lub mailowo.
 4. Do danej grupy uczestnicy przyjmowani będą według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc na danych zajęciach.
 5. Uczestnicy dla których zabrakło miejsc w grupie zostaną wpisani na listę rezerwową.
 6. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się na 6 osób w zależności od rodzaju zajęć.
 7. Maksymalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się na 15 osób.
 8. W przypadku obecności na pierwszych zajęciach mniejszej liczby osób, niż ustalone minimum, prowadzący po konsultacji z przedstawicielami CKiA, może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dla mniejszej liczby uczestników, połączenia grup lub likwidacji grupy.
 9. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do dokumentowania obecności na zajęciach.

III. Nieobecność, rezygnacja z zajęć.

 1. Nieobecność uczestnika na zajęciach należy zgłaszać poprzez pocztę e-mail na adres:zajecia@ckia.waw.pl
 2. Każdy uczestnik ma prawo do dwukrotnej nieobecności w ciągu danego cyklu zajęć. W przypadku większej liczby nieobecności prowadzący ma prawo skreślić uczestnika z listy.
 3. Rezygnację z zajęć należy zgłaszać w formie mailowej na adres email: zajecia@ckia.waw.pl
 4. W przypadku skreślenia z listy lub rezygnacji uczestnika prawo do uczestnictwa ma kolejna osoba znajdująca się na liście rezerwowej.

IV. Odwołanie zajęć.

 1. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
  1. choroby/usprawiedliwionej nieobecności prowadzącego,
  2. gdy liczba uczestników obecnych będzie mniejsza niż minimalna ilość określona dla danych zajęć,
 2. O odwołaniu zajęć uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e – mail.
 3. W przypadku nieobecności prowadzącego, CKiA zapewnia, w miarę możliwości, zastępstwo lub przeprowadzenie odwołanych zajęć w innym, ustalonym z prowadzącym i uzgodnionym z uczestnikami zajęć terminie.
 4. W przypadku zmiany aktualnej sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących przepisów i zaleceń GIS, CKiA zastrzega sobie prawo do zmian formy prowadzenia zajęć z zajęć prowadzonych zdalnie (online) na zajęcia prowadzone stacjonarnie. O zmianie formy prowadzenia zajęć uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. CKiA zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje (e-mailem lub telefonicznie ) uczestników zajęć.
 6. Co do zasady zajęcia nie odbywają się:
  1. w dni ustawowo wolne od pracy,
  2. w czasie przerwy świątecznej,
  3. ferii zimowych
  4. wakacji
  5. w inne dni wskazane przez Dyrektora CKiA.
 7. Stosowna informacja będzie zamieszczana w grafiku danych zajęć.

V. Zasady uczestnictwa w zajęciach w zajęciach online.

 1. Organizatorem zajęć jest CKiA.
 2. Osobami wyznaczonymi do koordynowania zajęć są osoby wskazane przez Kierownika Działu Organizacji Imprez i Promocji Pracownicy.
 3. Zajęcia prowadzone są online przez Instruktorów za pomocą komunikatorów internetowych (np. skype , zoom lub innych) i/ lub w inny zdalny sposób np. poprzez przekazywanie lub udostępnianie uczestnikom specjalnie przygotowanych materiałów.
 1. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako Uczestnicy.
 2. Uczestnik nie może odstępować udziału w zajęciach, warsztatach lub kursach osobom trzecim.
 1. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego uczestnictwa w zajęciach odbywających się za pomocą wskazanego komunikatora internetowego.
 2. Uczestnik biorący udział w zajęciach przez komunikator internetowy szczególnie podczas zajęć ruchowych powinien mieć włączoną kamerę w swoim urządzeniu, aby być widocznym dla Instruktora. W przeciwnym razie, Instruktor nie będzie w stanie pilnować poprawności wykonywanych ćwiczeń.
 1. Uczestnik nie może robić zdjęć, nagrywać filmów, ani w żaden sposób utrwalać, kopiować, a szczególnie upubliczniać obrazu z odbywających się przez komunikator internetowy zajęć.
 2. Uczestnik biorący udział w zajęciach zobowiązuje się do niekopiowania i nieupubliczniania materiałów otrzymanych od CKiA lub Instruktora.
 3. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów porządkowych obowiązujących podczas zajęć organizowanych przez CKiA oraz stosować się do poleceń wydawanych przez Instruktorów lub Pracowników.
 4. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów skutkować będzie skreśleniem z listy Uczestników zajęć.
 5. Dokumentem potwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach jest dziennik obecności prowadzony przez Instruktora.
 6. Instruktorzy nie mają prawa pobierania od Uczestników opłat za udział w zajęciach.
 7. Uczestnik zajęć prowadzonych przez komunikator internetowy jest zobowiązany do posiadania łącza z dostępem do Internetu oraz konta we wskazanym przez Instruktora oraz Pracownika komunikatorze internetowym, przez który będą prowadzone zajęcia, warsztaty lub kursy.
 8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, warsztatach lub kursie, Uczestnik pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny Uczestnika niepełnoletniego, obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Pracownika.

VI. Pozostałe postanowienia.

Kwestie nieprzewidziane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor CKiA.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (dalej CKiA lub „Administrator”) z siedzibą w Warszawie (03-786), przy ul. Siarczanej 6.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych: za pośrednictwem poczty elektronicznej: email:iod@ckia.waw.pl bądź listownie pisząc na adres korespondencyjny CKiA z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie:
  1. zawartej umowy,
  2. obowiązujących przepisów,
  3. udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim w celach:
  1. oznaczonych i zgodnych z prawem,
  2. realizacji zobowiązań Administratora wynikających z obowiązków prawnych,
  3. w pozostałych przypadkach wyłącznie zgodnie z przekazaną przez Panią/Pana zgodą.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 6. Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa lub zawartych umów, np.: dostawcom usług pocztowych, hostingu, IT czy prowadzącym zajęcia.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia umowy przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu – korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie (00-193).
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy podstawę stanowi przepis prawa bądź zawierana umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 11. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www CKiA lub przekazywane mediom.
 12. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez CKiA, a zwłaszcza osób nagrodzonych, w zakresie ich imienia, nazwiska, wieku, wizerunku, nazwy miejscowości mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą uczestników lub ich opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Zgodę można wycofać w każdym czasie, przekazując oświadczenie mailem bądź pocztą tradycyjną.