Zapytanie ofertowe na dostarczenie, instalacji wraz z uruchomieniem oraz niezbędną obsługę urządzeń i elementów scenicznych z zakresu techniki estradowej.

Warszawa, 2024-01-22

Zapytanie ofertowe na dostarczenie, instalacji wraz z uruchomieniem oraz niezbędną obsługę urządzeń i elementów scenicznych z zakresu techniki estradowej.

Zamawiający:

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostarczenie, instalacja wraz z uruchomieniem oraz niezbędna obsługa urządzeń i elementów scenicznych z zakresu techniki estradowej.

Realizacja do 20 wydarzeń w Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6, zgodnie z poleceniami organizatora i wymaganiami technicznymi w okresie od 01 lutego 2024 roku do 20 grudnia 2024 roku.

Usługa w swoim zakresie będzie obejmowała:

 • Dostarczenie zgodnie z wymaganiami technicznymi Zamawiającego lub riderami Wykonawców – sprzętu oświetleniowego i nagłośnienia.
  1. Dostarczenie przykładowo urządzeń:
   • 6 sztuk Robe Pointe, 6 sztuk Robe LedWash800 i 4 sztuki RetroPat, dimmer, follow spot, 4 podesty sceniczne, i okablowanie;
   • System Allen&Heat Dlive, 4 DPA 4099, system bezprzewodowy shure ULXD, system IEM, statywy i przewody.
  2. Podane powyżej urządzenia pełnią rolę standardowego zapotrzebowania na oświetlenie i nagłośnienie. Jednak każde wydarzenie może różnić się rodzajem urządzeń, ilością i marką.
 • Poprowadzenie bezpiecznej sieci połączeń prądowych i sygnałowych zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ i poleceniami koordynatora wydarzenia.
 • Przeprowadzenie próby oświetleniowej i akustycznej z wykonawcami przed wydarzeniami.
 • Współpracę z zespołami i artystami. Podłączenie instrumentów, mikrofonów i innych źródeł do systemu frontowego, monitorowego i rejestracji wielościeżkowej.
 • Realizację koncertu i innych wydarzeń zachowując szczególną uwagę, staranność i kulturę osobistą.
 • Demontaż sprzętu i okablowania.

Oferta musi uwzględniać

 • Warunki pogodowe w plenerze (zabezpieczenie sprzętu lub w razie konieczności jego demontaż).
 • Odległości połączeń urządzeń na scenie.
 • Posiadanie lub szybki dostęp do zapasowych urządzeń niezbędnych do zrealizowania zadania.
 • Zastosowanie zamienników urządzeń na potrzeby organizatora.
 • Wykfalifikowanego pracownika posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności znających doskonale sprzęt i zasady działania urządzeń.
 • Dostępność realizatora dźwięku i światła na każde wydarzenie.
 • Dostarczenie dodatkowych urządzeń przed wydarzeniem w zakresie techniki estradowej i nagłośnienia.
 • Gotowość do realizacji usługi w przypadku przełożenia przez organizatora terminu i godzin realizacji zadania.
 • Dyspozycyjność (gotowość do montażu, demontażu, prób i koncertów) w każdy weekend od czerwca do września w godzinach 6:00 – 00:00.
 • Oświadczenie oferenta o posiadaniu ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności obejmującego co najmniej okres obowiązywania umowy.

Warunki płatności:

 • wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury, przesłanej na adres: faktury@ckia.waw.pl 9 (Link do adresu mailowego, na który należy przesyłać faktury)

lub dostarczenie do siedziby CKiA osobiście.

 • faktura powinna być wystawiona w terminie 7 dni od dnia zakończenia miesiąca, za grudzień faktura powinna być wystawiona najpóźniej do dnia 23.12.2024.

Kryteria wyboru wykonawcy:

Cena i inne kryteria, umożliwiające uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty, w szczególności:

 • jakość,
 • doświadczenie wykonawcy (udokumentowane np.: referencjami),

Sposób przygotowania oferty:

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i powinna być tak skalkulowana, aby obejmowała wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym, była ceną ostateczną, uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty oraz wszelkie koszty związane z właściwym przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia. Oferta musi zawierać kwoty brutto.

Ocena oferty:

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży dokumentów wymaganych w zapytaniu ofertowym, lub złożone dokumenty będą zawierały błędy albo budziły wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia albo udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia/uzupełnienia/poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Miejsce, termin składania ofert i termin związania ofertą:

 1. Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tarasiuk-wscieklicka@ckia.waw.pl (link do adresu mailowego, na który należy przesyłać oferty) do dnia 29.01.2024 do godz.12:00.
 2. Oferta powinna zawierać informację imię i nazwisko/ pseudonim artystyczny/ nazwa firmy/ NIP, Regon – w przypadku działalności gospodarczej lub PESEL jeżeli ofertę składa osoba fizyczna.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.
 4. Wykonawca gwarantuje najwyższa jakość techniczna i artystyczna w wykonaniu zlecenia i zaświadcza o posiadaniu kompetencji i niezbędnego sprzętu do realizacji zamówienia.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianej usługi w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego lub od wysokości oferowanej ceny.
 6. Zamawiający skontaktuje się tylko z wybraną firmą.
 7. Zamawiający ma prawo do odwołania zapytania ofert w każdym czasie bez podania przyczyny, a także do niezrealizowania zamówienia.
 8. Oferta musi zawierać proponowaną stawkę brutto oraz stawkę VAT lub informację
  o zwolnieniu z podatku VAT za każdą pozycję wyszczególnioną w ofercie.
 9. Termin związania ofertą 14 dni.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wyłonionego oferenta e-mailowo
lub telefonicznie oraz umieści informację na swojej stronie.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela Pani Marta Tarasiuk-Wścieklicka pod numerem 574 888 875
i adresem e-mail: marta.tarasiuk-wscieklicka@ckia.waw.pl  (link do adresu mailowego, na który należy przesyłać oferty).

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym (RODO) oraz ustawą z dnia 25 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) dalej zwanym (UoODO), Zamawiający informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych, zebranych w wyniku prowadzonego postępowania jest Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy mające swoją siedzibę w Warszawie (03-786) przy ul. Siarczanej 6 („Administrator”) reprezentowane przez Dyrektora.
 • W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo pisząc na adres iod@ckia.waw.pl , bądź
  1. listownie pisząc na adres korespondencyjny wskazany powyżej.
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu związanym z rozpatrzeniem Pani/Pana oferty, w związku z ewentualnym zawarciem i wykonywaniem umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego oraz ewentualnej kontroli uprawnionych organów.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, organy kontrolne, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji przedmiotu objętego zapytaniem ofertowym oraz realizacją i wykonaniem ewentualnej umowy. Obowiązek podania danych jest wymogiem związanym z przystąpieniem do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia.
 • W odniesieniu do zebranych danych, Zamawiający oświadcza że decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zapytania ofertowego przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu – korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych,
  1. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.