Zamówienie publiczne na zapewnienie sceny plenerowej, zamontowanej na stałe w okresie od 24 czerwca 2023 r. do 3 września 2023 r.

Warszawa, 2023-04-21

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia:

Zapewnienie sceny plenerowej, zamontowanej na stałe w okresie od 24 czerwca 2023 r. do 3 września 2023 r.

Specyfikacja estrady:

 • Zadaszenie dwuspadowe GR lub łukowe AR, poszycie dachu wykonane z materiału trudnopalnego PVC. Możliwość regulacji wysokości od 0 do 6 m, kolor czarny matowy.
 • Scena 7 metrów szerokości 6 metrów głębokości zbudowana z modułów podestów wykonanych przez naprasowanie na liściastą sklejkę papieru zaimpregnowanego żywicą, zabezpieczoną wodoodporną  farbą w formacie 1250×2500/3000 mm, 1220×2440/3000 mm lub 1500×2500/3000 mm. Minimalna grubość 3,5mm, minimalna gęstość 600 – 750 kg/m3. Możliwość regulacji wysokości do 1,5m, docelowo ustawione na wysokości 1m. Podesty połączone ze sobą klamrami łączącymi nogi, podesty gwarantujące stabilność sceny, brak szpar, nierówności na krawędziach i taki sam poziom dla całej konstrukcji. Dopuszczalne obciążenie podłogi: 3,5 kN/m2 (ok.350 kg/m2). Stalowe barierki zabezpieczające przed upadkiem na tylnej  i bocznych krawędziach konstrukcji. Kolor czarny matowy.
 • Trudnopalna siatka zgodna z warunkami EN 13501-1 klasa B na scenę. Przystosowana do stosowania jako osłona przeciwwiatrowa i ochrona przed zacinającym deszczem na estradach. Wykonana z powlekanego PVC, obszyta mocowaniami „Co”, zawieszona po obu bokach sceny i tylnej ścianie z otworem na schody. Siatka pokrywa i maskuje pełną powierzchnie okien sceny. Mocowanie zapewnia odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, silny wiatr i burze. Kolor czarny matowy.
 • Szkielet estrady zbudowany z kratownicy w systemie quarto wykonanej ze stopu aluminiowego EN AW 6063-T6 lub równoważnego, odpornego na długotrwałą eksploatację w plenerze, uszkodzenia, wilgoć, wiatr, ulewne deszcze i inne niekorzystne warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy konstrukcji muszą być kompletnym zestawem przygotowanym przez producenta. Wymagane jest, aby konstrukcja posiadała wszystkie możliwe zabezpieczenia (stalowe pętle, pasy, liny stabilizujące, uziemienie i inne). Dopuszczalne obciążenie dachu 300 kg równomiernie rozłożone na każdy łuk – łącznie 1200 kg. Możliwość podwieszenie światła estradowego, scenografii, ekranu diodowego w oknie sceny.
 • Zasłona podestów trudnopalna, wykonana z czarnego matowego materiału. Zapewnia pokrycie całej przestrzeni frontu, lewej i prawej strony podestów na wysokość 1m. Mocowanie kompatybilne z krawędziami sceny.
 • Schody modułowe z barierką posiadają stałą wysokość stopni. Wyposażone w regulację stopek umożliwiającą ustawienie i wypoziomowanie ich na podłożu. Mocowane z boku sceny do podestów zalecanym przez producenta sposobem. Wymiary minimalne: Wysokość 6000mm, Szerokość 990mm, Głębokość 350 mm.
 • Najazdy kablowe 30 modułów po 1m, 3 tory, dobrze działające otwierane z góry pokrywy, nośność 10 ton, aktualna gwarancja producenta. Wykonany z kompozytu i gumy, odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, warstwa antypoślizgowa.
 • Barierki zaporowe metalowe sztuk 10 o wymiarach: 250 x 110 cm.

Warunki ogólne:

Cała estrada musi być jednolitym zestawem przygotowanym przez producenta, zawierać aktualny serwis przedłużający gwarancję oraz wyłącznie oryginalne części. Wymagane są aktualne dokumenty zawierające deklaracje zgodności, ubezpieczenie OC i atesty. Wymagane jest oświadczenie inżyniera z  przedstawionymi obliczeniami nośności konstrukcji świadczącymi o prawidłowości wykonania projektu estrady. Należy posiadać informację od producenta, że konstrukcja jest przystosowana do kilkumiesięcznej, ciągłej eksploatacji w warunkach plenerowych. Firma realizująca ma obowiązek przedstawienia kompletnej dokumentacji technicznej sceny nt. konstrukcji również w czasie trwania umowy (pytania od ekip technicznych, zespołów). Dojazd aut Wykonawcy możliwy na parking przy siedzibie ok. 10 m od miejsca instalacji sceny.

Pracownicy realizujący zamówienie muszą być ubezpieczeni, oficjalnie przeszkoleni przez producenta lub pracodawcę z instalacji i eksploatacji estrady. Poinstruowani o zasadach BHP i rygorach sanitarno-epidemiologicznych. Pracownik powinien mieć odpowiedni ubiór i zabezpieczania zgodnie z zasadami BHP.

Dodatkowymi atutami będą:

 • listy polecające od zamawiających i relacje z innych zleceń,
 • kwalifikacje pracowników,
 • dodatkowe usługi lub rozwiązania techniczne,
 • szybkość reakcji do gotowości serwisowej i dostępność pracowników.

Zamówienie obejmuje:

Przygotowanie terenu pod konstrukcję:

 • przestawienie należących do Zamawiającego drewnianych palet w miejsce  przez niego wskazane,
 • każdorazowo ogrodzenie wydarzenia taśmą,
 • każdorazowo ogrodzenie sceny barierkami.

Zapewnienie obsługi technicznej do rozłożenia leżaków i krzeseł dla widowni oraz nadzoru podczas wydarzeń organizowanych przez Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem wydarzeń w dniach:

 • 25 czerwiec niedziela od godziny 17.00 do godziny 21.00;
 • 2 lipiec niedziela od godziny 19.00 do godziny 22.00;
 • 8 lipiec sobota od godziny 19.00 do godziny 22.00;
 • 9 lipiec niedziela od godziny 19.00 do godziny 22.00;
 • 16 lipiec niedziela od godziny 19.00 do godziny 22.00;
 • 23 lipiec niedziela od godziny 19.00 do godziny 22.00;
 • 30 lipiec niedziela od godziny 17.00 do godziny 21.00;
 • 6 sierpień niedziela od godziny 19.00 do godziny 22.00;
 • 20 sierpień niedziela od godziny 19.00 do godziny 22.00;
 • 27 sierpień niedziela od godziny 19.00 do godziny 22.00;
 • 2 września sobota od godziny 15.00 do godziny 20.00;
 • 3 września niedziela od godziny 18.00 do godziny 22.00.

Kontrola stanu estrady na każde wezwanie Zamawiającego, w ciągu 24 godzin od momentu wezwania.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Gotowość w dniu 24 czerwca 2023 r. godzina 15.00.

Forma płatności: przelew na numer konta wskazany w fakturze.

Termin płatności: 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Faktura musi być wystawiona i dostarczona bezpośrednio do siedziby Zamawiającego lub na adres mailowy faktury@ckia.waw.pl w terminie 14 dni po zakończeniu każdego miesiąca.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferta wraz z aktualnymi oświadczeniami, atestami, ubezpieczeniem OC oraz innymi wymienionymi w specyfikacji powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marta.tarasiuk-wscieklicka@ckia.waw.pl wraz z kopiami dokumentów wymaganych w specyfikacji (ubezpieczenie, oświadczenia gwarancji, opisu technicznego) lub osobiście do siedziby Zamawiającego do dnia 19.05.2023 r. do godziny 12:00.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.

Zamawiający skontaktuje się tylko z wybraną firmą.

Zamawiający ma prawo do niezrealizowania zamówienia lub zrealizowania tylko jego części.

Oferta musi zawierać proponowane miesięczne wynagrodzenie oraz całościowe wynagrodzenie z podaniem kwoty netto, brutto i VAT.

Oferta powinna zawierać: informacje o firmie, posiadać datę sporządzenia oferty, zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, adres e-mail, nr NIP.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wyłonionego oferenta e-mailowo lub telefonicznie.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela Damian Olszak pod numerem 577 888 749  i e-mail: damian.olszak@ckia.waw.pl

Klauzula informacyjna

Dane osobowe w Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”/rozporządzenie) i aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przepisami sektorowymi.

Administratorem danych osobowych, zebranych w wyniku prowadzonego zapytania jest Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy mające swoją siedzibę w Warszawie (03-786) przy ul. Siarczanej 6 („Administrator”) reprezentowane przez Dyrektora.

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo pisząc na adres iod@ckia.waw.pl, bądź listownie pisząc na adres korespondencyjny wskazany powyżej.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu związanym z rozpatrzeniem Pani/Pana oferty, w związku z ewentualnym zawarciem i wykonywaniem umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego oraz ewentualnej kontroli uprawnionych organów.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, orany kontrolne, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji przedmiotu objętego zapytaniem ofertowym oraz realizacją i wykonaniem ewentualnej umowy. Obowiązek podania danych jest wymogiem związanym z przystąpieniem do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zapytania ofertowego przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu – korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.