STATUT DZIAŁALNOŚCI CKiA

Oryginalny dokument dostępny jest na stronie Urzędu Województwa Mazowieckiego, w Dzienniku Urzędowym.

Link odnosi bezpośrednio do uchwały oraz oryginalnego dokumentu: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2017/12423/

STATUT CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Rozdział 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zwany dalej “CKiA”, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia.
 2. CKiA działa w szczególności na podstawie:
 • ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), zwanej dalej “Ustawą”;
 • niniejszego Statutu.

§ 2.

 • Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy może używać skróconej nazwy “CKiA”.

§ 3.

 1. Siedzibą CKiA jest m.st. Warszawa.
 2. CKiA działa na terenie m.st. Warszawy, Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4.

 1. Organizatorem CKiA jest m.st. Warszawa.
 2. CKiA podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora.
 3. CKiA używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem.
 4. CKiA posiada znak graficzny (logo).

 

Rozdział 2 – CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 5.

Celami działalności CKiA są:

 1. organizacja życia kulturalnego odpowiadającego potrzebom i aspiracjom społeczności lokalnej oraz podnoszenie kompetencji tej społeczności w zakresie świadomego korzystania z dóbr kultury ukierunkowanego na poprawę jakości życia społecznego;
 2. prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie wychowania przez sztukę, edukacji artystycznej i kulturalnej, tworzenia warunków do rozwoju i promocji amatorskiego ruchu artystycznego, prezentowania twórczości profesjonalnej, upowszechniania kultury, ochrony tradycji, budowania świadomości dziedzictwa kulturowego, zainteresowania i uznania dla sztuki, osiągnięć naukowych i wynalazczości;
 3. aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez działania kulturalne oraz upowszechnianie wiedzy z uwzględnieniem różnorodności kulturowej środowiska, a także tworzenie warunków do rozwoju aktywności hobbystycznej i rekreacyjnoruchowej;
 4. stworzenie możliwości rozwoju osobistego, wspieranie edukacji indywidualnej i samodzielnej;
 5. organizowanie dostępu do form wypowiedzi kulturalnej wszystkich rodzajów sztuki, wspieranie w działaniach i programach literackich;
 6. kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnych form spędzania czasu wolnego;
 7. inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

§ 6.

Zakres działalności CKiA obejmuje:

 1. prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej;
 2. prezentowanie dokonań kulturalnych poprzez organizowanie m. in. występów teatralnych, koncertów, seansów filmowych, wystaw, pokazów, aukcji, działalność wydawniczą;
 3. współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi, instytucjami kultury, placówkami działającymi w systemie oświaty, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym, mieszkańcami oraz artystami i twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na obszarze Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy;
 4. podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb mieszkańców, m. in. w zakresie czytelnictwa i dostępu do zasobów bibliotecznych lub będących rezultatem współpracy z organizacjami i instytucjami partnerskimi.

§ 7.

 1. CKiA może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy, z której uzyskane przychody przeznaczane są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez:
  • prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych;
  • prowadzenie usług kserograficznych, poligraficznych, fonograficznych, filmowych, fotograficznych;
  • sprzedaż rękodzieła oraz wydawnictw, produktów związanych z działalnością statutową;
  • prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej;
  • organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk, pokazów filmów oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi na zlecenie podmiotów zewnętrznych;
  • wynajem powierzchni lokalowej, oświetlenia i nagłośnienia, innego sprzętu estradowego oraz scenografii teatralnej i kostiumów;
  • prowadzenie działalności konsultingowej.
 3. Działalność gospodarcza CKiA nie może ograniczać ani utrudniać realizacji zadań statutowych.

 

Rozdział 3 – ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 8.

 1. Dyrektor CKiA zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektora CKiA powołuje i odwołuje Prezydent m.st. Warszawy w trybie i na zasadach określonych w Ustawie.
 3. Dyrektor zarządza CKiA przy pomocy dwóch zastępców powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta m.st. Warszawy.

§ 9.

Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością CKiA;
 2. dokonywanie w imieniu CKiA czynności z zakresu prawa pracy;
 3. prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;
 4. przedstawianie Organizatorowi i właściwym organom planów i sprawozdań określonych przepisami prawa.

§ 10.

 • Organizację wewnętrzną CKiA określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora CKiA po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4 – GOSPODARKA FINANSOWA

§ 11.

 1. CKiA prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Organizator zapewnia CKiA środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.
 3. Podstawą gospodarki finansowej CKiA jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

§ 12.

Działalność statutowa CKiA finansowana jest z następujących źródeł:

 1. z dotacji podmiotowych;
 2. z dotacji celowych;
 3. z przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych;
 4. ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
 5. z innych źródeł.

 

Rozdział 5 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13.

 • Zmiany statutu CKiA są dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 14.

 • Połączenia, podziału lub likwidacji CKiA może dokonać Organizator w trybie i na warunkach przewidzianych w Ustawie.