Centrum Kultury i Aktywności


Centrum kulturalno-oświatowe i dom kultury Dzielnicy Targówek w Warszawie, powołany do życia w 2018 roku.
Budynek będący siedzibą CKiA został zrewitalizowany w ramach projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.
Od dnia 1 czerwca 2018 dyrektorem CKiA, powołanym przez Prezydenta m.st. Warszawy jest Agnieszka Szmulewicz.

Adres:


ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Adresy e-mail:


Sekretariat:


+48 577 888 748

Warszawa, 2020-07-30

Zapytanie ofertowe

 

Organizator:

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Ul. Siarczana 6

03-786 Warszawa

oraz

Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Ul. Wysockiego 11

03-371 Warszawa

 

Nazwa przedmiotu zamówienia:

organizacja na terenie dzielnicy Targówek aktywności animacyjnych w ramach obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Lokalizacje punktów/ przystanków historii:

 1. Siedziba CKiA i teren przyległy (Siarczana 6, 03-786 Warszawa) i teren boiska vis a vis CKiA;
 2. Siedziba DK ŚWIT i przyległy park (ul. Wysockiego 11);
 3. Park Bródnowski w Warszawie. 

Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część zamówienia lub na obie części zamówienia, przy czym w takim przypadku każdy z Zamawiających Domów Kultury rozpatrzy tylko część oferty, za realizacje której odpowiada.

Wybrane do realizacji zostaną dwie oferty z najwyższej uzyskaną punktacją, według kryteriów wyboru: Cena 100%

Wyliczenie punktacji:

Punkty przyznawane za kryterium „Cena” będą liczone wg. następującego wzoru:

C = (C naj : C o) x 100 gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie, C naj – najniższa cena ofertowa brutto spośród ważnych ofert, C o – cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany.

Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu/ formularzach i podpisany skan/skany przesłać na odpowiedni adres mailowy w nieprzekraczalnym terminie do dn. 6 sierpnia 2020r. do godz. 14:00.

Część A: CKIA: marta.tarasiuk-wscieklicka@ckia.waw.pl: oferta na realizację zadań 1-5.

Część B: DK ŚWIT: awyczolkowska@dkswit.com.pl: oferta na realizacje zadań 6-10.

Zamawiający nie przewidują wypłaty zaliczki. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Vat. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru po prawidłowym wykonaniu przedmiotu Umowy.

Szczegółowy opis warunków zamówienia dla poszczególnych stref:

CZĘŚĆ A. ZAMAWIAJĄCY CKIA

 1. Stanowisko wojsk konnych wojny polsko – bolszewickiej (ułani, Kozacy). min. 8 koni, min. 10 osób do obsługi, sprzęt i infrastruktura obozowa (umundurowanie i uzbrojenie ułanów WP oraz wojsk bolszewickich, kozaków, np. berdysze, pokazy życia obozowego, pokaz musztry ułańskiej, pokazy rzemiosła wojennego.(lokalizacja: Park Bródnowski, Oferta: formularz CKIA)
 2. Punkt werbunkowy: strefa werbunku do szeregów Wojsk Polskich roku 1920 dla obrony Warszawy: min. 5 osoby, prezentacja replik umundurowania uzbrojenia min 3. Formacji bojowych Wojsk Polskich roku 1920 biorących udział w obronie Warszawy. Infrastruktura obozowa: namiot i sprzęt – wierne repliki. Zakres animacji: organizacja poboru rekrutów, musztra dla rekrutów. Pisemne potwierdzenie zaciągu dla każdego rekruta (min. 200 potwierdzeń).(lokalizacja: Park Bródnowski, Oferta: formularz CKIA)
 3. Punkt wybijania monet: wybijanie okolicznościowych monet, min. 1000 monet menniczych dedykowanych wydarzeniu. Min. 1 osoba do obsługi w stroju z epoki.(lokalizacja: CKIA, Oferta: formularz CKIA)
 4. Punkt szpitalny: replika namiotu szpitalnego – polowego z min. 8 łózkami, wyposażenie szpitalne. Animacje: min. 3 propozycje.  W punkcie min. 2 sanitariuszy/ sanitariuszek.(lokalizacja: CKIA, Oferta: formularz CKIA)
 5. Punkt kancelaryjno – dowódczy, min. 2 osoby w umundurowaniu  wojsk 1920: sprzęty łączności, meble polowe, namiot, min. 2 osoby na stanowisku do obsługi, prezentacji.(lokalizacja: CKIA, Oferta: formularz CKIA)

CZĘŚĆ B: ZAMAWIAJĄCY DK ŚWIT

 1. Strefa z czołgiem – wierna rekonstrukcja czołgu Pierwszego Pułku Czołgów Wojska Polskiego ( z działkiem), min. 2 osoby do obsługi, prezentacji, możliwość zwiedzania czołgu.(lokalizacja: parking przy DK ŚWIT, Oferta: formularz DK ŚWIT)
 2. Stanowisko z armatą: replika armaty polowej z pokazami strzelania (3 sety po 2 strzały, sety ustalone godzinowo z Organizatorem.)  oraz Punkt strzelecki: pokazowy funkcjonalny karabin maszynowy  (model wykorzystywany w trakcie Bitwy Warszawskiej)(lokalizacja: parking przy DK ŚWIT, Oferta: formularz DK ŚWIT)
 3. Przystanek historii – wystawa o wojnie bolszewickiej i Bitwie Warszawskiej: min. 20 plansz format A2 (4+0 CMYK), z kodami QR do strony, landingpage wystawy:kwerenda, opisy. Podstrona opatrzona wyłącznie logotypami organizatorów (CKiA, DK ŚWIT, zakochaj się w Warszawie na Targówku). W ofercie Wykonawca musi opisać proponowaną koncepcję na ekspozycję wystawy (rodzaj nośnika, instalacji). Po stronie Wykonawcy należy pozyskanie praw i zgód na wykorzystanie przedstawionych na planszach treści i opisów na stronie projektu. Wystawa przechodzi na rzecz Organizatorów po wykonaniu przedmiotu wydarzenia (CKIA i DK ŚWIT – wykorzystanie potem nośników w innych przestrzeniach: mobilna ekspozycja). Wykonawca do dn. 20.08.2020r.(lokalizacja: Park Bródnowski, Oferta: formularz DK ŚWIT)
 4. Przystanek historii – Inscenizacja agitacji wsi przez bolszewików (min. 10 osób obsługi, min. 1 koń).(lokalizacja: park przy DK ŚWIT, Oferta: formularz DK ŚWIT)
 5. Przystanek historii – obóz bolszewicki:  min. 1 koń, 5 osób obsługi, sprzęt obozowy, kulbaka, umundurowanie i uzbrojenie wojsk bolszewickich (piechota, oficer), pokazy życia obozowego.(lokalizacja: park przy DK ŚWIT, Oferta: formularz DK ŚWIT)

Termin wykonania zamówienia i formy płatności:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 16 sierpnia 2020 r., w godzinach 12.00-17.00 gotowość 1 godzina przed rozpoczęciem wydarzenia.

Forma płatności: przelew na numer konta wskazany w fakturze.

Termin płatności: 14 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury.

Miejsce i termin składania ofert

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianej usługi w zależności od oferowanej ceny.
 3. Zamawiający skontaktuje się tylko z wybraną firmą.
 4. Zamawiający ma prawo do niezrealizowania zamówienia lub zrealizowania tylko jego części
 5. Oferta musi zawierać proponowaną stawkę netto, brutto i VAT.
 6. Oferta powinna zawierać: informacje o firmie, posiadać datę sporządzenia oferty, zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, adres e-mail, nr NIP

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi wyłonionego oferenta e-mailowo lub telefonicznie

Warszawa, dn. 03.08.2020 r.

DYREKTOR CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY OGŁASZA

uzupełniający KONKURS OFERT NA

prowadzenie zajęć plastycznych i zajęć rękodzieła dla dorosłych i seniorów w sezonie 2020/2021

w siedzibie Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie.

 

REGULAMIN KONKURSU

I. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Centrum Kultury I Aktywności (dalej jako Organizator Konkursu).
2. Do konkursu mogą przystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.
3. Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@ckia.waw.pl, składającego się z:

a. CV instruktora/-ów lub informacja i podmiocie (firma, fundacja) składającym ofertę
b. wypełniony formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu;
c. podpisany Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska lub nazwy firmy/organizacji pozarządowej oraz informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczania ich w drukowanych materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz rozpowszechnianych w mediach i internecie.

II. PRZEDMIOT KONKURSU:
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszych ofert na prowadzenie zajęć plastycznych i zajęć rękodzieła dla dorosłych i seniorów w sezonie 2020/2021 w Centrum Kultury i Aktywności w sezonie 2020/2021.
2. Działania muszą być planowane na okres nie krótszy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż 10 miesięcy.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty wraz z pełną dokumentacją należy przesłać mailem (w temacie wiadomości prosimy wpisać „Konkurs na prowadzenie zajęć”) na adres: rekrutacja@ckia.waw.pl
2. Termin składania dokumentów: do 10 sierpnia 2020 r.

IV. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT:
1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić kilka ofert.
2. Każdy uczestnik konkursu powinien przedstawić kompletny plan realizacji zadania, wypełniając wszystkie pola Oferty, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
3. Dokonując wyboru oferty, komisja konkursowa będzie brać pod uwagę w szczególności:

a. posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć,
b. innowacyjność proponowanych zajęć,
c. wartość merytoryczną oferty,
d. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów zajęć,
e. ocenę przewidywanych efektów realizowanego zadania,
f. kwalifikacje instruktora/ów.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez trzyosobową komisję, powołaną przez Organizatora Konkursu, na niejawnym posiedzeniu.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13 sierpnia 2020 r.
3. Powiadomienie o wynikach postępowania konkursowego następuje poprzez przesłanie pisemnej informacji na wskazany w ofercie adres mailowy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi przez komisję osobami i podmiotami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie konkursem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków wybranych ofert.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z przedstawionych ofert.

VI. INFORMACJE KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
2. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin, ustala Organizator Konkursu.

VII. DANE OSOBOWE – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy przetwarzanych u Zamawiającego jest Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (dalej CKiA lub „Administrator”) z siedzibą w Warszawie (03-786), przy ul. Siarczanej 6, reprezentowany przez Dyrektora.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych, mailowo: iod@ckia.waw.pl , bądź listownie na adres wskazany w umowie, z dopiskiem „Dane osobowe”.
3. Wykonawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania – w określonych sytuacjach.
4. Jeżeli Wykonawca uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
6. Podanie przez Wykonawcę danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
7. Podstawą prawną przetwarzania danych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
8. Dane Wykonawcy mogą być także przekazywane innym odbiorcom, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa lub zawartych umów.
9. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

image
https://ckia.waw.pl/wp-content/themes/hazel/
https://ckia.waw.pl/
#d8d8d8
style2
paged
Loading...
/home/ckiawawpl/ftp/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off