Warszawa, dn. 26.03.2020 r.

DYREKTOR CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

OGŁASZA KONKURS OFERT NA

prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowo – ruchowych, teatralnych i ogólnorozwojowych 

w sezonie 2020/2021 w siedzibie Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie.

REGULAMIN KONKURSU

I. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Centrum Kultury I Aktywności (dalej jako Organizator Konkursu).
 2. Do konkursu mogą przystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.
 3. Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@ckia.waw.pl , składającego się z:
  • CV instruktora/-ów lub informacja o podmiocie (firma, fundacja) składającym ofertę,
  • wypełniony i podpisany formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu;
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska lub nazwy firmy/organizacji pozarządowej oraz informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczania ich w drukowanych materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz rozpowszechnianych  w mediach i internecie.

II. PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszych ofert na prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowo – ruchowych, ogólnorozwojowych i innych w Centrum Kultury i Aktywności w sezonie 2020/2021.
 2. Działania muszą być planowane na okres nie krótszy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż 10 miesięcy.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferty wraz z pełną dokumentacją należy przesłać mailem (w temacie wiadomości prosimy wpisać „Konkurs na prowadzenie zajęć”) na adres: rekrutacja@ckia.waw.pl
 2. Termin składania dokumentów: do 30 kwietnia 2020 r.

IV. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT:

 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić kilka ofert.
 2. Każdy uczestnik konkursu powinien przedstawić kompletny plan realizacji zadania, wypełniając wszystkie pola Oferty, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
 3. Dokonując wyboru oferty, komisja konkursowa będzie brać pod uwagę w szczególności:
        a. posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć,
        b. innowacyjność proponowanych zajęć,
        c. wartość merytoryczną oferty,
        d. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów zajęć,
        e. ocenę przewidywanych efektów realizowanego zadania,
        f. kwalifikacje instruktora/ów.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez trzyosobową komisję, powołaną przez Organizatora Konkursu, na niejawnym posiedzeniu.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 maja 2020 r.
 3. Powiadomienie o wynikach postępowania konkursowego następuje poprzez przesłanie pisemnej informacji na wskazany w ofercie adres mailowy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi przez komisję osobami i podmiotami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie konkursem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków wybranych ofert.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z przedstawionych ofert.

VI. INFORMACJE KOŃCOWE:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin, ustala Organizator Konkursu.
 3. W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu oraz terminów realizacji zajęć, a także prawo odwołania bądź unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

VII. DANE OSOBOWE – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym (RODO) oraz ustawą z dnia 25 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) dalej zwanym (UODO), Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych, zebranych w wyniku prowadzonego postępowania jest Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy mające swoją siedzibę w Warszawie (03-786) przy ul. Siarczanej 6 („Administrator”) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo pisząc na adres iod@ckia.waw.pl , bądź listownie pisząc na adres korespondencyjny wskazany powyżej.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu związanym z rozpatrzeniem Pani/Pana oferty, w związku z ewentualnym zawarciem i wykonywaniem umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego oraz ewentualnej kontroli uprawnionych organów.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, organy kontrolne, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji przedmiotu objętego zapytaniem ofertowym oraz realizacją i wykonaniem ewentualnej umowy. Obowiązek podania danych jest wymogiem związanym z przystąpieniem do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia.
 6. W odniesieniu do zebranych danych, Zamawiający oświadcza, że decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zapytania ofertowego przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu – korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.