Centrum Kultury i Aktywności


Centrum kulturalno-oświatowe i dom kultury Dzielnicy Targówek w Warszawie, powołany do życia w 2018 roku.
Budynek będący siedzibą CKiA został zrewitalizowany w ramach projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.
Od dnia 1 czerwca 2018 dyrektorem CKiA, powołanym przez Prezydenta m.st. Warszawy jest Agnieszka Szmulewicz.

Adres:


ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Adresy e-mail:


Sekretariat:


+48 577 888 748

Warszawa, 2020-07-30

Zapytanie ofertowe

 

Organizator:

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Ul. Siarczana 6

03-786 Warszawa

oraz

Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Ul. Wysockiego 11

03-371 Warszawa

 

Nazwa przedmiotu zamówienia:

organizacja na terenie dzielnicy Targówek aktywności animacyjnych w ramach obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Lokalizacje punktów/ przystanków historii:

 1. Siedziba CKiA i teren przyległy (Siarczana 6, 03-786 Warszawa) i teren boiska vis a vis CKiA;
 2. Siedziba DK ŚWIT i przyległy park (ul. Wysockiego 11);
 3. Park Bródnowski w Warszawie. 

Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część zamówienia lub na obie części zamówienia, przy czym w takim przypadku każdy z Zamawiających Domów Kultury rozpatrzy tylko część oferty, za realizacje której odpowiada.

Wybrane do realizacji zostaną dwie oferty z najwyższej uzyskaną punktacją, według kryteriów wyboru: Cena 100%

Wyliczenie punktacji:

Punkty przyznawane za kryterium „Cena” będą liczone wg. następującego wzoru:

C = (C naj : C o) x 100 gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie, C naj – najniższa cena ofertowa brutto spośród ważnych ofert, C o – cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany.

Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu/ formularzach i podpisany skan/skany przesłać na odpowiedni adres mailowy w nieprzekraczalnym terminie do dn. 6 sierpnia 2020r. do godz. 14:00.

Część A: CKIA: marta.tarasiuk-wscieklicka@ckia.waw.pl: oferta na realizację zadań 1-5.

Część B: DK ŚWIT: awyczolkowska@dkswit.com.pl: oferta na realizacje zadań 6-10.

Zamawiający nie przewidują wypłaty zaliczki. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Vat. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru po prawidłowym wykonaniu przedmiotu Umowy.

Szczegółowy opis warunków zamówienia dla poszczególnych stref:

CZĘŚĆ A. ZAMAWIAJĄCY CKIA

 1. Stanowisko wojsk konnych wojny polsko – bolszewickiej (ułani, Kozacy). min. 8 koni, min. 10 osób do obsługi, sprzęt i infrastruktura obozowa (umundurowanie i uzbrojenie ułanów WP oraz wojsk bolszewickich, kozaków, np. berdysze, pokazy życia obozowego, pokaz musztry ułańskiej, pokazy rzemiosła wojennego.(lokalizacja: Park Bródnowski, Oferta: formularz CKIA)
 2. Punkt werbunkowy: strefa werbunku do szeregów Wojsk Polskich roku 1920 dla obrony Warszawy: min. 5 osoby, prezentacja replik umundurowania uzbrojenia min 3. Formacji bojowych Wojsk Polskich roku 1920 biorących udział w obronie Warszawy. Infrastruktura obozowa: namiot i sprzęt – wierne repliki. Zakres animacji: organizacja poboru rekrutów, musztra dla rekrutów. Pisemne potwierdzenie zaciągu dla każdego rekruta (min. 200 potwierdzeń).(lokalizacja: Park Bródnowski, Oferta: formularz CKIA)
 3. Punkt wybijania monet: wybijanie okolicznościowych monet, min. 1000 monet menniczych dedykowanych wydarzeniu. Min. 1 osoba do obsługi w stroju z epoki.(lokalizacja: CKIA, Oferta: formularz CKIA)
 4. Punkt szpitalny: replika namiotu szpitalnego – polowego z min. 8 łózkami, wyposażenie szpitalne. Animacje: min. 3 propozycje.  W punkcie min. 2 sanitariuszy/ sanitariuszek.(lokalizacja: CKIA, Oferta: formularz CKIA)
 5. Punkt kancelaryjno – dowódczy, min. 2 osoby w umundurowaniu  wojsk 1920: sprzęty łączności, meble polowe, namiot, min. 2 osoby na stanowisku do obsługi, prezentacji.(lokalizacja: CKIA, Oferta: formularz CKIA)

CZĘŚĆ B: ZAMAWIAJĄCY DK ŚWIT

 1. Strefa z czołgiem – wierna rekonstrukcja czołgu Pierwszego Pułku Czołgów Wojska Polskiego ( z działkiem), min. 2 osoby do obsługi, prezentacji, możliwość zwiedzania czołgu.(lokalizacja: parking przy DK ŚWIT, Oferta: formularz DK ŚWIT)
 2. Stanowisko z armatą: replika armaty polowej z pokazami strzelania (3 sety po 2 strzały, sety ustalone godzinowo z Organizatorem.)  oraz Punkt strzelecki: pokazowy funkcjonalny karabin maszynowy  (model wykorzystywany w trakcie Bitwy Warszawskiej)(lokalizacja: parking przy DK ŚWIT, Oferta: formularz DK ŚWIT)
 3. Przystanek historii – wystawa o wojnie bolszewickiej i Bitwie Warszawskiej: min. 20 plansz format A2 (4+0 CMYK), z kodami QR do strony, landingpage wystawy:kwerenda, opisy. Podstrona opatrzona wyłącznie logotypami organizatorów (CKiA, DK ŚWIT, zakochaj się w Warszawie na Targówku). W ofercie Wykonawca musi opisać proponowaną koncepcję na ekspozycję wystawy (rodzaj nośnika, instalacji). Po stronie Wykonawcy należy pozyskanie praw i zgód na wykorzystanie przedstawionych na planszach treści i opisów na stronie projektu. Wystawa przechodzi na rzecz Organizatorów po wykonaniu przedmiotu wydarzenia (CKIA i DK ŚWIT – wykorzystanie potem nośników w innych przestrzeniach: mobilna ekspozycja). Wykonawca do dn. 20.08.2020r.(lokalizacja: Park Bródnowski, Oferta: formularz DK ŚWIT)
 4. Przystanek historii – Inscenizacja agitacji wsi przez bolszewików (min. 10 osób obsługi, min. 1 koń).(lokalizacja: park przy DK ŚWIT, Oferta: formularz DK ŚWIT)
 5. Przystanek historii – obóz bolszewicki:  min. 1 koń, 5 osób obsługi, sprzęt obozowy, kulbaka, umundurowanie i uzbrojenie wojsk bolszewickich (piechota, oficer), pokazy życia obozowego.(lokalizacja: park przy DK ŚWIT, Oferta: formularz DK ŚWIT)

Termin wykonania zamówienia i formy płatności:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 16 sierpnia 2020 r., w godzinach 12.00-17.00 gotowość 1 godzina przed rozpoczęciem wydarzenia.

Forma płatności: przelew na numer konta wskazany w fakturze.

Termin płatności: 14 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury.

Miejsce i termin składania ofert

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianej usługi w zależności od oferowanej ceny.
 3. Zamawiający skontaktuje się tylko z wybraną firmą.
 4. Zamawiający ma prawo do niezrealizowania zamówienia lub zrealizowania tylko jego części
 5. Oferta musi zawierać proponowaną stawkę netto, brutto i VAT.
 6. Oferta powinna zawierać: informacje o firmie, posiadać datę sporządzenia oferty, zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, adres e-mail, nr NIP

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi wyłonionego oferenta e-mailowo lub telefonicznie

 

 

 

 

 

Warszawa 2022-12-12

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

NA ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

WRAZ Z ZAPEWNIENIEM ŚRODKÓW CZYSTOŚCIOWYCH NIEZBĘDNYCH DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU
CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY
PRZY ULICY SIARCZANEJ 6 W WARSZAWIE

Typ zamówienia: zamówienie nie objęte ustawą PZP,  na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

Kategoria: usługi

Nazwa i adres zamawiającego:

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

03-786 Warszawa, ul. Siarczana 6, NIP 524-286-64-67

Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie przedmiotowego postępowania jest: Bożena Mroczek – tel. 574-888-873, adres email: bozena.mroczek@ckia.waw.pl

 

Zakres usług:

 Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

 1. świadczenie usługi sprzątania polegającej na kompleksowym utrzymaniu w należytej czystości i stanie higieniczno-sanitarnym wszystkich pomieszczeń oraz zapewnienie środków czystości niezbędnych do utrzymania czystości w budynku Centrum Kultury
  i Aktywności w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie.
 2. usługa sprzątania kompleksowego dotyczy wszystkich pomieszczeń znajdujących się w 2-kondygnacyjnym obiekcie o powierzchni  746m2, w którym znajdują się:
 • 4 sale zajęciowe do przeprowadzania zajęć cyklicznych i warsztatowych,
 • 1 sala widowiskowo-zajęciowa,
 • 5 pokoi biurowych,
 • serwerownia,
 • 1 pomieszczenie MAL,
 • 7 toalet,
 • 1 pomieszczenie socjalne (w tym 2 lodówki),
 • hol główny, korytarze i ciągi komunikacyjne, schody,
 • pomieszczenia techniczne,
 • winda – platforma dla osób niepełnosprawnych,
 • pomieszczenia magazynowe,
 • oraz chodnik z kostki granitowej prowadzący od strony ul. Siarczanej do wejścia głównego do budynku.
 1. podłogi drewniane typu „deska barlinecka” zajmujące powierzchnię 278,53 m2 wymagają mycia bieżącego oraz konserwacji 2 x w roku specjalnymi preparatami firmy Barlinek do podłóg drewnianych lakierowanych. Pozostała powierzchnia podłóg to płytki ceramiczne typu gres oraz wykładziny dywanowe.
 2. częstotliwość wykonywania prac w zakresie sprzątania: 5 dni w tygodniu, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8-16 lub w razie potrzeby Zamawiającego
  w godzinach ustalanych na bieżąco z Zamawiającym.

Wymagania dotyczące złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w postaci Formularza ofertowego (w załączeniu) za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@ckia.waw.pl
 2. Termin składania ofert: do 16.12.2022 r. do godz. 12:00.
 3. Formularz ofertowy powinien zostać wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wzór Formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
 4. Wykonawca poda koszt usługi w kwocie netto i brutto w ujęciu miesięcznym
  i rocznym.

 

Pozostałe informacje:

 Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie do zapewnienia profesjonalnych środków czystości oraz narzędzi i sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia przystosowanych do poszczególnych powierzchni. Środki chemiczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 25.02.2011 r. o substancjach
i preparatach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289).

 1. Mycie, dezynfekcja i czyszczenie obiektu odbywać się będzie przy użyciu własnych specjalistycznych środków chemicznych Wykonawcy dostosowanych do rodzaju pomieszczenia. Środki myjąco-dezynfekcyjne używane przez Wykonawcę do mycia
  i dezynfekcji muszą posiadać wymagane karty charakterystyki i pozwolenia Ministra Zdrowia. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania na bieżąco Zamawiającemu wszelkich atestów PZH środków chemicznych stosowanych do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz stosować środki czyszczące i dezynfekcyjne dopuszczone przez Sanepid.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia co najmniej 1.000.000,00 PLN w całym okresie obowiązywania umowy. Najpóźniej w terminie zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu opłaconą polisę ubezpieczeniową. Kopia polisy będzie stanowiła załącznik do umowy.
 3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy.
 4. Osoby wykonujące usługi z ramienia Wykonawcy, będą je wykonywać zgodnie
  z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.
 5. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium ceny.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych
  z wybranymi Wykonawcami lub wezwania Wykonawców do ponownego złożenia ofert korzystniejszych dla Zamawiającego.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, w szczególności jeżeli jego dalsze prowadzenie nie leży w interesie Zamawiającego.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania postępowania, bez podania przyczyny.
 9. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa.
 10. Zamawiający poprawi omyłki w Formularzu oferty, jeżeli nie będą miały istotnego wpływu na treść oferty.
 11. Wykonawca, który złoży ofertę, będzie nią związany przez 20 dni od dnia następującego po dniu upływu terminu składania ofert.
 12. Wykonawca, który złoży ofertę, będzie nią związany przez 20 dni od dnia następującego po dniu upływu terminu składania ofert.

 

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2023 r.  do dnia 31.12.2023 r.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy – wzór

Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna

Warszawa, 2023-01-13

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostarczenie, instalacja urządzeń i elementów scenicznych z zakresu techniki estradowej. Realizacja 16 wydarzeń w Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6, zgodnie z poleceniami organizatora i wymaganiami technicznymi w okresie od 1 marca 2023 roku do 20 grudnia 2023 roku.

Usługa w swoim zakresie będzie obejmowała:

 1. Dostarczenie zgodnie z wymaganiami technicznymi Zamawiającego lub riderami Wykonawców – sprzętu oświetleniowego i nagłośnienia.

 2. Dostarczenie przykładowo urządzeń:

–  6 sztuk Robe Pointe, 6 sztuk Robe LedWash800 i 4 sztuki RetroPat, dimmer, follow spot, 4 podesty sceniczne, i okablowanie;
–  System Allen&Heat Dlive, 4 DPA 4099, system bezprzewodowy shure ULXD, system IEM, statywy i przewody.
Podane powyżej  urządzenia pełnią rolę standardowego zapotrzebowania na oświetlenie i nagłośnienie. Jednak każde wydarzenie może różnić się rodzajem urządzeń, ilością i marką.
 1. Projekty wizualizacji sceny.

 2. Poprowadzenie bezpiecznej sieci połączeń prądowych i sygnałowych zgodnie z zaleceniami BHP, PPOŻ i poleceniami koordynatora wydarzenia.

 3. Przeprowadzenie próby oświetleniowej i akustycznej z wykonawcami przed wydarzeniem.

 4. Współpracę z zespołami i artystami. Podłączenie instrumentów, mikrofonów i innych źródeł do systemu frontowego, monitorowego i rejestracji wielościeżkowej.

 5. Realizację koncertu i innych wydarzeń zachowując szczególną uwagę, staranność i kulturę osobistą.

 6. Demontaż sprzętu i okablowania.

 7. Oddanie sprzętu będącego wyposażeniem CKiA i złożenie w magazynie w takim samym stanie, w jakim został z niego odebrany przed instalacją.

 

Oferta musi uwzględniać

 1. Warunki pogodowe w plenerze (zabezpieczenie sprzętu).

 2. Odległości połączeń urządzeń na scenie.

 3. Posiadanie lub szybki dostęp do zapasowych urządzeń niezbędnych do zrealizowania zadania.

 4. Zastosowanie zamienników urządzeń na potrzeby organizatora.

 5. Minimum dwóch wykfalifikowanych pracowników znających doskonale sprzęt i zasady działania urządzeń.

 6. Dostępność realizatora dźwięku i światła na każde wydarzenie.

 7. Dostarczenie dodatkowych urządzeń na wydarzenia w zakresie techniki estradowej i nagłośnienia.

 8. Gotowość do realizacji usługi w przypadku przełożenia przez organizatora terminu i godzin realizacji zadania.

 9. Dyspozycyjność (gotowość do montażu, demontażu, prób i koncertów) w każdy weekend od czerwca do września w godzinach 6:00 – 00:00.

 10. Oświadczenie oferenta o posiadaniu ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności obejmującego co najmniej okres obowiązywania umowy.

 

Warunki płatności:

 • wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 7 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury i przesłanej na adres: faktury@ckia.waw.pl,

 • wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia płatne będzie w ciągu 14 dni po każdym miesiącu w okresie obowiązywania umowy.

 

Kryteria wyboru wykonawcy:

 • cena i inne kryteria, umożliwiające uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty, w szczególności:

 • jakość,

 • funkcjonalność,

 • parametry techniczne,

 • doświadczenie wykonawcy.

Sposób przygotowania oferty:

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i powinna być tak skalkulowana, aby obejmowała wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym, była ceną ostateczną, uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty oraz wszelkie koszty związane z właściwym przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia. Oferta musi zawierać kwoty brutto.

Ocena oferty:

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży dokumentów wymaganych w zapytaniu ofertowym, lub złożone dokumenty będą zawierały błędy albo budziły wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia albo udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia/uzupełnienia/poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Miejsce, termin składania ofert i termin związania ofertą:

 1. Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tarasiuk-wscieklicka@ckia.waw.pl do dnia 20.01.2023 do godz.12:00.

 2. Oferta powinna zawierać informację imię i nazwisko/ pseudonim artystyczny/ nazwa firmy/ NIP, Regon – w przypadku działalności gospodarczej lub PESEL jeżeli ofertę składa osoba fizyczna.

 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.

 4. Wykonawca gwarantuje najwyższa jakość techniczna i artystyczna w wykonaniu zlecenia i zaświadcza o posiadaniu kompetencji i niezbędnego sprzętu do realizacji zamówienia.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianej usługi w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego lub od wysokości oferowanej ceny.

 6. Zamawiający skontaktuje się tylko z wybraną firmą.

 7. Zamawiający ma prawo do odwołania zapytania ofert w każdym czasie bez podania przyczyny, a także do niezrealizowania zamówienia.

 8. Oferta musi zawierać proponowaną stawkę brutto oraz stawkę VAT lub informację

  o zwolnieniu z podatku VAT za każdą pozycję wyszczególnioną w ofercie.

 9. Termin związania ofertą 14 dni.

 

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wyłonionego oferenta e-mailowo
lub telefonicznie oraz umieści informację na swojej stronie.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela Pani Marta Tarasiuk-Wścieklicka pod numerem 574 888 875
i adresem e-mail: marta.tarasiuk-wscieklicka@ckia.waw.pl

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym (RODO) oraz ustawą z dnia 25 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) dalej zwanym (UoODO), Zamawiający informuje, że:
 • Administratorem danych osobowych, zebranych w wyniku prowadzonego postępowania jest Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy mające swoją siedzibę w Warszawie (03-786) przy ul. Siarczanej 6 („Administrator”) reprezentowane przez Dyrektora.
 • W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo pisząc na adres iod@ckia.waw.pl , bądź listownie pisząc na adres korespondencyjny wskazany powyżej.
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu związanym z rozpatrzeniem Pani/Pana oferty, w związku z ewentualnym zawarciem i wykonywaniem umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego oraz ewentualnej kontroli uprawnionych organów.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, organy kontrolne, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji przedmiotu objętego zapytaniem ofertowym oraz realizacją i wykonaniem ewentualnej umowy. Obowiązek podania danych jest wymogiem związanym z przystąpieniem do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia.
 • W odniesieniu do zebranych danych, Zamawiający oświadcza że decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zapytania ofertowego przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu – korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych, Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych,
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 

Warszawa, 2023-04-21

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Siarczana 6, 03-786 Warszawa

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zapewnienie sceny plenerowej, zamontowanej na stałe w okresie od 24 czerwca 2023 r. do 3 września 2023 r.

 

Specyfikacja estrady:

 1. Zadaszenie dwuspadowe GR lub łukowe AR, poszycie dachu wykonane z materiału trudnopalnego PVC. Możliwość regulacji wysokości od 0 do 6 m, kolor czarny matowy.
 2. Scena 7 metrów szerokości 6 metrów głębokości zbudowana z modułów podestów wykonanych przez naprasowanie na liściastą sklejkę papieru zaimpregnowanego żywicą, zabezpieczoną wodoodporną  farbą w formacie 1250×2500/3000 mm, 1220×2440/3000 mm lub 1500×2500/3000 mm. Minimalna grubość 3,5mm, minimalna gęstość 600 – 750 kg/m3. Możliwość regulacji wysokości do 1,5m, docelowo ustawione na wysokości 1m. Podesty połączone ze sobą klamrami łączącymi nogi, podesty gwarantujące stabilność sceny, brak szpar, nierówności na krawędziach i taki sam poziom dla całej konstrukcji. Dopuszczalne obciążenie podłogi: 3,5 kN/m2 (ok.350 kg/m2). Stalowe barierki zabezpieczające przed upadkiem na tylnej  i bocznych krawędziach konstrukcji. Kolor czarny matowy.
 3. Trudnopalna siatka zgodna z warunkami EN 13501-1 klasa B na scenę. Przystosowana do stosowania jako osłona przeciwwiatrowa i ochrona przed zacinającym deszczem na estradach. Wykonana z powlekanego PVC, obszyta mocowaniami „Co”, zawieszona po obu bokach sceny i tylnej ścianie z otworem na schody. Siatka pokrywa i maskuje pełną powierzchnie okien sceny. Mocowanie zapewnia odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, silny wiatr i burze. Kolor czarny matowy.
 4. Szkielet estrady zbudowany z kratownicy w systemie quarto wykonanej ze stopu aluminiowego EN AW 6063-T6 lub równoważnego, odpornego na długotrwałą eksploatację w plenerze, uszkodzenia, wilgoć, wiatr, ulewne deszcze i inne niekorzystne warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy konstrukcji muszą być kompletnym zestawem przygotowanym przez producenta. Wymagane jest, aby konstrukcja posiadała wszystkie możliwe zabezpieczenia (stalowe pętle, pasy, liny stabilizujące, uziemienie i inne). Dopuszczalne obciążenie dachu 300 kg równomiernie rozłożone na każdy łuk – łącznie 1200 kg. Możliwość podwieszenie światła estradowego, scenografii, ekranu diodowego w oknie sceny.
 5. Zasłona podestów trudnopalna, wykonana z czarnego matowego materiału. Zapewnia pokrycie całej przestrzeni frontu, lewej i prawej strony podestów na wysokość 1m. Mocowanie kompatybilne z krawędziami sceny.
 6. Schody modułowe z barierką posiadają stałą wysokość stopni. Wyposażone w regulację stopek umożliwiającą ustawienie i wypoziomowanie ich na podłożu. Mocowane z boku sceny do podestów zalecanym przez producenta sposobem. Wymiary minimalne: Wysokość 6000mm, Szerokość 990mm, Głębokość 350 mm.
 7. Najazdy kablowe 30 modułów po 1m, 3 tory, dobrze działające otwierane z góry pokrywy, nośność 10 ton, aktualna gwarancja producenta. Wykonany z kompozytu i gumy, odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, warstwa antypoślizgowa.
 8. Barierki zaporowe metalowe sztuk 10 o wymiarach: 250 x 110 cm

Warunki ogólne:

Cała estrada musi być jednolitym zestawem przygotowanym przez producenta, zawierać aktualny serwis przedłużający gwarancję oraz wyłącznie oryginalne części. Wymagane są aktualne dokumenty zawierające deklaracje zgodności, ubezpieczenie OC i atesty. Wymagane jest oświadczenie inżyniera z  przedstawionymi obliczeniami nośności konstrukcji świadczącymi o prawidłowości wykonania projektu estrady. Należy posiadać informację od producenta, że konstrukcja jest przystosowana do kilkumiesięcznej, ciągłej eksploatacji w warunkach plenerowych. Firma realizująca ma obowiązek przedstawienia kompletnej dokumentacji technicznej sceny nt. konstrukcji również w czasie trwania umowy (pytania od ekip technicznych, zespołów). Dojazd aut Wykonawcy możliwy na parking przy siedzibie ok. 10 m od miejsca instalacji sceny.
Pracownicy realizujący zamówienie muszą być ubezpieczeni, oficjalnie przeszkoleni przez producenta lub pracodawcę z instalacji i eksploatacji estrady. Poinstruowani o zasadach BHP i rygorach sanitarno-epidemiologicznych. Pracownik powinien mieć odpowiedni ubiór i zabezpieczania zgodnie z zasadami BHP.
Dodatkowymi atutami będą:
– listy polecające od zamawiających i relacje z innych zleceń,
– kwalifikacje pracowników,
– dodatkowe usługi lub rozwiązania techniczne,
– szybkość reakcji do gotowości serwisowej i dostępność pracowników.

 

Zamówienie obejmuje:

 • Przygotowanie terenu pod konstrukcję:

– przestawienie należących do Zamawiającego drewnianych palet w miejsce  przez niego wskazane,
– każdorazowo ogrodzenie wydarzenia taśmą,
– każdorazowo ogrodzenie sceny barierkami.

 

 • Zapewnienie obsługi technicznej do rozłożenia leżaków i krzeseł dla widowni oraz nadzoru podczas wydarzeń organizowanych przez Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem wydarzeń w dniach:

 1. 25 czerwiec niedziela od godziny 17.00 do godziny 21.00;
 2. 2 lipiec niedziela od godziny 19.00 do godziny 22.00;
 3. 8 lipiec sobota od godziny 19.00 do godziny 22.00;
 4. 9 lipiec niedziela od godziny 19.00 do godziny 22.00;
 5. 16 lipiec niedziela od godziny 19.00 do godziny 22.00;
 6. 23 lipiec niedziela od godziny 19.00 do godziny 22.00;
 7. 30 lipiec niedziela od godziny 17.00 do godziny 21.00;
 8. 6 sierpień niedziela od godziny 19.00 do godziny 22.00;
 9. 20 sierpień niedziela od godziny 19.00 do godziny 22.00;
 10. 27 sierpień niedziela od godziny 19.00 do godziny 22.00;
 11. 2 września sobota od godziny 15.00 do godziny 20.00;
 12. 3 września niedziela od godziny 18.00 do godziny 22.00.
 • Kontrola stanu estrady na każde wezwanie Zamawiającego, w ciągu 24 godzin od momentu wezwania.

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

gotowość w dniu 24 czerwca 2023 r. godzina 15.00.

Forma płatności:

przelew na numer konta wskazany w fakturze.

Termin płatności:

14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Faktura musi być wystawiona i dostarczona bezpośrednio do siedziby Zamawiającego lub na adres mailowy faktury@ckia.waw.pl w terminie 14 dni po zakończeniu każdego miesiąca.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferta wraz z aktualnymi oświadczeniami, atestami, ubezpieczeniem OC oraz innymi wymienionymi w specyfikacji powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tarasiuk-wscieklicka@ckia.waw.pl wraz z kopiami dokumentów wymaganych w specyfikacji (ubezpieczenie, oświadczenia gwarancji, opisu technicznego) lub osobiście do siedziby Zamawiającego do dnia 19.05.2023 r. do godziny 12:00.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.
 3. Zamawiający skontaktuje się tylko z wybraną firmą.
 4. Zamawiający ma prawo do niezrealizowania zamówienia lub zrealizowania tylko jego części.
 5. Oferta musi zawierać proponowane miesięczne wynagrodzenie oraz całościowe wynagrodzenie z podaniem kwoty netto, brutto i VAT.
 6. Oferta powinna zawierać: informacje o firmie, posiadać datę sporządzenia oferty, zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, adres e-mail, nr NIP.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wyłonionego oferenta e-mailowo lub telefonicznie.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela Damian Olszak pod numerem 577 888 749  i e-mail: damian.olszak@ckia.waw.pl

Klauzula informacyjna

Dane osobowe w Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”/rozporządzenie) i aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przepisami sektorowymi.
 1. Administratorem danych osobowych, zebranych w wyniku prowadzonego zapytania jest Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy mające swoją siedzibę w Warszawie (03-786) przy ul. Siarczanej 6 („Administrator”) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo pisząc na adres iod@ckia.waw.pl , bądź listownie pisząc na adres korespondencyjny wskazany powyżej.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu związanym z rozpatrzeniem Pani/Pana oferty, w związku z ewentualnym zawarciem i wykonywaniem umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego oraz ewentualnej kontroli uprawnionych organów.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, orany kontrolne, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji przedmiotu objętego zapytaniem ofertowym oraz realizacją i wykonaniem ewentualnej umowy. Obowiązek podania danych jest wymogiem związanym z przystąpieniem do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zapytania ofertowego przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu – korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
 
 

Warszawa 13/11/2023

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług sprzątania wraz z myciem okien i zapewnieniem środków czystościowych niezbędnych do utrzymania czystości w budynku Centrum Kultury i Aktywności
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ulicy Siarczanej 6
w Warszawie

Typ zamówienia: zamówienie nieobjęte ustawą PZP,  na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).

Kategoria: usługi.

Nazwa i adres zamawiającego:

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

03-786 Warszawa, ul. Siarczana 6,

NIP 524-286-64-67

Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie przedmiotowego postępowania jest: Bożena Mroczek – tel. 574-888-873, adres email: bozena.mroczek@ckia.waw.pl

Zakres usług:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

 1. świadczenie usługi sprzątania polegającej na kompleksowym utrzymaniu w należytej czystości i stanie higieniczno-sanitarnym wszystkich pomieszczeń oraz zapewnienie środków czystości niezbędnych do utrzymania czystości w budynku Centrum Kultury
  i Aktywności w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Siarczanej 6
  w Warszawie.
 2. usługa sprzątania kompleksowego dotyczy wszystkich pomieszczeń znajdujących się w 2-kondygnacyjnym obiekcie o powierzchni użytkowej 746m2, w którym znajdują się:
 • 4 sale zajęciowe do przeprowadzania zajęć cyklicznych i warsztatowych,
 • 1 sala wielofunkcyjna (widowiskowo-zajęciowa),
 • 5 pokoi biurowych,
 • serwerownia,
 • 1 pomieszczenie MAL, tzw. miejsce aktywności lokalnej,
 • 7 toalet, w tym jedna dla osób niepełnosprawnych,
 • 1 pomieszczenie socjalne ( + 2 lodówki),
 • hol główny, korytarze i ciągi komunikacyjne, schody,
 • pomieszczenia techniczne typu: hydrofornia, węzeł cieplny, 2 wentylatornie, pralnia, suszarnia, rozdzielnia prądu.
 • winda – platforma dla osób niepełnosprawnych,
 • pomieszczenia magazynowe,
 • oraz chodnik z kostki granitowej prowadzący od strony ul. Siarczanej do wejścia głównego siedziby CKiA,
 • wiata śmietnikowa.
 1. podłogi drewniane typu „deska barlinecka” zajmujące powierzchnię 278,53 m2 wymagają mycia bieżącego (codziennie) oraz konserwacji 2 x w roku specjalnymi preparatami firmy Barlinek do podłóg drewnianych lakierowanych. Pozostała powierzchnia podłóg to płytki ceramiczne typu gres oraz wykładziny dywanowe.
 2. dwa razy w roku (terminy do uzgodnienia z Zamawiającym) kompleksowe mycie wszystkich okien i przeszkleń (wraz z parapetami okiennymi), zarówno wewnątrz, jak
  i na zewnątrz 2-kondygnacyjnego obiektu.
 3. sprzęt, narzędzia, materiały i środki czystości niezbędne do właściwego wykonania usługi leżą po stronie Wykonawcy. Do realizacji zamówienia potrzebne są uprawnienia do pracy na wysokości. Wysokość kondygnacji w holu głównym, gdzie występują największe przeszklenia wynosi 6 m. Do mycia przeszkleń na zewnątrz budynku niezbędny będzie wysięgnik.
 4. częstotliwość wykonywania prac w zakresie sprzątania: 5 dni w tygodniu w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8-16 lub w razie potrzeby Zamawiającego
  w godzinach ustalanych na bieżąco z Zamawiającym.

Wykaz i wymiar okien:

 1. Sala widowiskowa: 8 okien o wymiarach: 2,2m x 2,6m (okna nieotwieralne, konstrukcja aluminiowa).
 2. Hol główny góra (okna nieotwieralne, konstrukcja aluminiowa):

– 14 okien o wymiarach: 2,4m x 2,4m

– 2 okna o wymiarach: 0,47m x 2,4m

– 2 okna o wymiarach: 0,60m x 2,4m

 1. Pomieszczenie socjalne (okna nieotwieralne, konstrukcja aluminiowa):

– 1 okno o wymiarach: 0,90m x 2,6m

– 1 okno o wymiarach: 1,50m x 2,6m

– 1 okno o wymiarach: 1,75 m x 2,5m

 1. Pokoje biurowe: 1 okno o wymiarach: 0,90m x 2,45m częściowo otwieralne (konstrukcja metalowa); 1 okno o wymiarach: 2,35m x 1,10m częściowo otwieralne (konstrukcja metalowa).
 2. Szyb windowy cały przeszklony na 4 poziomach.
 3. Willa: 11 okien o wymiarach: 0,85m x 1,10m (okna drewniane dwuskrzydłowe z podziałami , okucia mosiężne); 14 okien o wymiarach: 1,15m x 1,92m (okna drewniane dwuskrzydłowe z podziałami , okucia mosiężne).

Wymagania dotyczące złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w postaci Formularza ofertowego (w załączeniu) za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@ckia.waw.pl
 2. Termin składania ofert: do 21.11.2023 r. do godz. 12:00.
 3. Formularz ofertowy powinien zostać wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wzór Formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
 4. Wykonawca poda koszt usługi w kwocie netto i brutto w ujęciu miesięcznym
  i rocznym.
 5. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej budynku przy ul. Siarczanej 6
  w Warszawie.

Pozostałe informacje:

 1. Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie do zapewnienia profesjonalnych środków czystości oraz narzędzi i sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia, przystosowanych do poszczególnych powierzchni. Środki chemiczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 25.02.2011 r. o substancjach i preparatach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1816).
 2. Mycie, dezynfekcja i czyszczenie obiektu odbywać się będzie przy użyciu własnych specjalistycznych środków chemicznych Wykonawcy dostosowanych do rodzaju pomieszczenia. Środki myjąco-dezynfekcyjne używane przez Wykonawcę do mycia
  i dezynfekcji muszą posiadać wymagane karty charakterystyki i pozwolenia Ministra Zdrowia. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania na każde wezwania Zamawiającego wszelkich atestów PZH środków chemicznych stosowanych do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz stosować środki czyszczące
  i dezynfekcyjne dopuszczone przez Sanepid.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia co najmniej 3.000.000,00 PLN w całym okresie obowiązywania umowy. Najpóźniej w terminie do dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu opłaconą polisę ubezpieczeniową. Kopia polisy będzie stanowiła załącznik do umowy.
 4. Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty do odbycia wizji lokalnej
  w budynku CKiA przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2023 r. w godz. 12:00 – 13:00.
 5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy.
 6. Osoby wykonujące usługi z ramienia Wykonawcy, będą wykonywać je zgodnie
  z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania certyfikatów: ISO 9001:2015 (certyfikat jakości) oraz ISO 45001:2018 (certyfikat bhp).
 8. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium ceny.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych
  z wybranymi Wykonawcami lub wezwania Wykonawców do ponownego złożenia ofert korzystniejszych dla Zamawiającego.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, w szczególności jeżeli jego dalsze prowadzenie nie leży w interesie Zamawiającego.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania postępowania, bez podania przyczyny.
 12. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa.
 13. Zamawiający poprawi omyłki w Formularzu oferty, jeżeli nie będą miały istotnego wpływu na treść oferty.
 14. Wykonawca, który złoży ofertę, będzie nią związany przez 30 dni od dnia następującego po dniu upływu terminu składania ofert.
 15. Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia ofertę złożoną przez Wykonawcę, który nie daje rękojmi należytego wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy – wzór

Załącznik nr 2: Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej w budynku CKiA przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie – wzór

Załącznik nr 3: Klauzula informacyjna

Załącznik nr 4: Wzór umowy

image
https://ckia.waw.pl/wp-content/themes/hazel/
https://ckia.waw.pl/
#d8d8d8
style2
paged
Loading...
/home/ckiawawpl/ftp/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off