Centrum Kultury i Aktywności


Centrum kulturalno-oświatowe i dom kultury Dzielnicy Targówek w Warszawie, powołany do życia w 2018 roku.
Budynek będący siedzibą CKiA został zrewitalizowany w ramach projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.
Od dnia 1 czerwca 2018 dyrektorem CKiA, powołanym przez Prezydenta m.st. Warszawy jest Agnieszka Szmulewicz.

Adres:


ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Adresy e-mail:


Sekretariat:


+48 577 888 748

UCHWAŁA RADY MIASTA W SPRAWIE UTWORZENIA CKiA

 

UCHWAŁA NR LIX/1546/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie utworzenia oraz nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zwaną dalej „Centrum Kultury i Aktywności”. 
2. Nadaje się statut Centrum Kultury i Aktywności w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 
3. Centrum Kultury i Aktywności nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 2.

Siedzibą Centrum Kultury i Aktywności jest m.st. Warszawy.

§ 3.

Przedmiotem działania Centrum Kultury i Aktywności jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie wychowania przez sztukę, edukacji artystycznej i kulturalnej, tworzenia warunków do rozwoju i promocji amatorskiego ruchu artystycznego, prezentowania twórczości profesjonalnej, upowszechniania kultury, ochrony tradycji, budowania świadomości dziedzictwa kulturowego, zainteresowania i uznania dla sztuki, osiągnieć naukowych i wynalazczości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 5.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy i na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska

image
https://ckia.waw.pl/wp-content/themes/hazel/
https://ckia.waw.pl/
#d8d8d8
style2
paged
Loading...
/home/ckiawawpl/ftp/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off