Centrum Kultury i Aktywności


Centrum kulturalno-oświatowe i dom kultury Dzielnicy Targówek w Warszawie, powołany do życia w 2018 roku.
Budynek będący siedzibą CKiA został zrewitalizowany w ramach projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.
Od dnia 1 czerwca 2018 dyrektorem CKiA, powołanym przez Prezydenta m.st. Warszawy jest Agnieszka Szmulewicz.

Adres:


ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Adresy e-mail:


Sekretariat:


+48 577 888 748
Warszawa 09/01/2023

 

Dyrektor Centrum Kultury

i Aktywności w Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy

poszukuje

Kandydatów do pracy w Centrum Kultury

i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na stanowisku –

Specjalista w Dziale Organizacji Imprez

i Promocji.

W wymiarze czasu pracy 1,0 etatu

Termin składania dokumentów:

23 stycznia 2023 roku.

 

Do zadań Specjalisty w Dziale Organizacji Imprez i Promocji będzie należało w szczególności:

 1. planowanie harmonogramu, organizacja i nadzór nad zajęciami cyklicznymi i warsztatami,
 2. obsługa systemu Biletyna i Strefa Zajęć,
 3. przygotowywanie dokumentacji w tym umów cywilnoprawnych, na organizację zajęć cyklicznych i warsztatów,
 4. rozliczanie, opisywanie i przekazywanie do Działu Finansowo-Księgowego danych do sporządzenia rachunków oraz kontrola merytoryczna dokumentów dotyczących zajęć cyklicznych i warsztatów,
 5. bieżąca współpraca z innymi działami CKiA w szczególności w zakresie przygotowania pomieszczeń do realizacji zajęć cyklicznych i warsztatów,
 6. kontrola realizacji zajęć cyklicznych i warsztatów (także w weekendy) oraz przygotowywanie dokumentacji do celów sprawozdawczości i promocji,
 7. współpraca w opracowywaniu rocznych planów działalności CKiA w zakresie organizowanych zajęć cyklicznych, warsztatów oraz kontrola ich realizacji.

Informacja o warunkach współpracy:

Miejsce pracy – siedziba CKiA przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie.
Stanowisko pracy związane jest w szczególności z przygotowywaniem i realizacją zajęć cyklicznych i warsztatów oraz obsługi w tym zakresie klientów CKiA i podmiotów współpracujących.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe/podyplomowe – kierunek humanistyczny lub z zakresu administracji,
 2. co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
 3. znajomość przepisów niezbędnych do realizacji zadań, w szczególności: ustawy
  o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o organizowaniu
  i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 4. umiejętność realizacji zadań pod presją czasu,
 5. doskonała organizacja, skrupulatność, terminowość,
 6. dbałość o jakość wykonywanych zadań,
 7. asertywność,
 8. samodzielność.
Dodatkowym atutem będzie znajomość języków obcych, programu graficznego Canva oraz doświadczenie w obsłudze klienta zewnętrznego.

Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Składanie ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@ckia.waw.pl, wpisując w tytule wiadomości:
Specjalista w Dziale Organizacji Imprez i Promocji Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na podany adres poczty elektronicznej
w terminie do dnia  23 stycznia 2023 roku, do godziny 12:00.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
CKiA zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1)   Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, reprezentowane przez Dyrektora;
2)   kontakt do powołanego inspektorem ochrony danych w CKiA: iod@ckia.waw.pl;
3)   Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2]. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. CKiA będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
4)    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi CKiA zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu;
5)  Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji;
     W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 3 miesiące;
6)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iod@ckia.waw.pl  bądź listownie na adres CKiA;
6)   ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa;
[1] Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369
[2] Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO
[4]Art. 6 ust. 1 lit a RODO
[1] Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369
[1] Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
[1] Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO
[1]Art. 6 ust. 1 lit a RODO
image
https://ckia.waw.pl/wp-content/themes/hazel/
https://ckia.waw.pl/
#d8d8d8
style2
paged
Loading...
/home/ckiawawpl/ftp/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off