Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

ogłasza

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – MŁODSZY SPECJALISTA w Dziale Organizacji Imprez i Promocji.

Termin składania dokumentów: 18 LIPCA 2019 roku.

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. prowadzenie cyklicznych zajęć artystycznych dla dzieci i dorosłych,
 2. prowadzenie działań z zakresu animacji społecznej i aktywizowania społeczności lokalnej,
 3. organizowanie zajęć, wydarzeń kulturalnych i artystycznych, imprez rekreacyjno-rozrywkowych,
 4. opracowywanie kalendarza imprez organizowanych przez CKiA,
 5. współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi współpracującymi z CKiA,
 6. współpraca ze szkołami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi dzielnicy Targówek w zakresie rozwoju kultury,
 7. udział w tworzeniu i realizacji projektów na rzecz działań statutowych CKiA,
 8. przygotowywanie i udzielanie informacji na temat działań podejmowanych przez CKiA a także ich promocja,
 9. współpraca z komórkami Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostkami m.st. Warszawy.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy – siedziba CKiA przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie.

Stanowisko pracy związane jest w szczególności z przygotowywaniem i realizacją zajęć artystycznych, animacji, wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz imprez organizowanych przez CKiA.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie,
 2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w przygotowywaniu wydarzeń kulturalnych i rekreacyjno- rozrywkowych,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. odporność na stres,
 4. dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Składanie ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@ckia.waw.pl, wpisując w tytule wiadomości: Rekrutacja – Młodszy Specjalista (Dział Organizacji Imprez i Promocji)

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na podany adres poczty elektronicznej w terminie do dnia 18 lipca 2019 roku, do godziny 16:00.

CKiA zastrzega możliwość odwołania naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnic Targówek m.st. Warszawy, dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych, mailowo: iod@ckia.waw.pl , bądź listownie na wskazany adres CKiA, z dopiskiem „Dane osobowe”