Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

ogłasza

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy –

STARSZY SPECJALISTA w Dziale Finansowo-Księgowym.

Termin składania dokumentów: 29 listopada 2019 roku.

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalnym
  i rachunkowym,
 2. przestrzeganie dyscypliny finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. współpraca w opracowywaniu planów i sprawozdań finansowych,
 4. kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej oraz prawidłowości i celowości wykorzystania środków finansowych,
 5. sporządzanie, przyjmowanie, archiwizowanie i kontrola pod względem formalnoprawnym i rachunkowym dokumentów księgowych,
 6. prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg i dokumentów księgowych,
 7. terminowa realizacja zobowiązań i egzekucja należności,
 8. rozliczanie zaliczek pobieranych przez pracowników,
 9. nadzór i ewidencja księgowa majątku CKiA,
 10. rozliczanie oraz kontrola finansowa: projektów i zadań realizowanych przez CKiA, dotacji podmiotowej i dotacji celowych,
 11. realizacja innych zadań finansowych wynikających z potrzeb CKiA.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy – siedziba CKiA przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie.

Stanowisko pracy związane jest w szczególności z przygotowywaniem i realizacją gospodarki finansowej CKiA.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne,
 2. 3 letnie doświadczenie w pracy w księgowości,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w dziale księgowości w instytucjach kultury, w tym w szczególności doświadczenie w rozliczaniu dotacji celowych na działalność kulturalną,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. odporność na stres,
 4. dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781),

 1. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
 2. dokumenty potwierdzające staż pracy,
 3. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Składanie ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@ckia.waw.pl, wpisując w tytule wiadomości: Rekrutacja – Starszy Specjalista (Dział Finansowo-Księgowy)

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na podany adres poczty elektronicznej w terminie do dnia 29 listopada 2019 roku, do godziny 16:00.

CKiA zastrzega możliwość odwołania naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnic Targówek m.st. Warszawy, dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych, mailowo: iod@ckia.waw.pl , bądź listownie na wskazany adres CKiA, z dopiskiem „Dane osobowe”.