Regulamin programu „Zumba i zdrowy kręgosłup”

 

 1.Program realizowany jest przez: Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach budżetu partycypacyjnego ze środków m.st. Warszawy.

2.Organizatorem jest Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, który realizuje program za pośrednictwem wyłonionej w drodze przetargu firmy: SPORTYFLOWER S.C. Magdalena Kubów, Julia Sekuła.

3.Cel programu: Celem programu jest poprawa kondycji fizycznej i aktywizacja sportowa. Prowadzone zajęcia ze zdrowego kręgosłupa i zumby  mają charakter rekreacyjny.

4.Realizacja wyznaczonego celu: ankiety zadowolenia uczestników będą przekazane do Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek po zakończonym cyklu zajęć.

 1. Adresat programu: program skierowany jest do osób o przeciętnej kondycji fizycznej, w szczególności do mieszkańców Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
 • Zajęcia są nieodpłatne, prowadzone pod okiem instruktora w 1 lokalizacji na terenie Dzielnicy Targówek – Centrum Kultury i Aktywności na ul. Siarczanej 6 w Warszawie;
 • Zdolność fizyczną do uprawiania zajęć ze zdrowego kręgosłupa i zumby uczestnicy określają samodzielnie i na własną odpowiedzialność;
 • Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w programie zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia, którego wzór stanowi integralną część regulaminu;
 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie pisemnych oświadczeń:
 1. O wyrażeniu zgody na udział w zajęciach i stanie zdrowia
 2. O świadomości braku odpowiedzialności cywilnej organizatora za następstwa nieszczęśliwych wypadków
 3. O wyrażeniu zgody na utrwalanie wizerunku
 4. O wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Osoby korzystające z programu nie są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora zajęć tj. Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy;
 • Uczestnik  zajęć zobowiązany jest do zachowania ostrożności w trakcie wykonywania ćwiczeń.
 • Uczestnik zajęć sam „dozuje” ćwiczenia fizyczne w stosunku do możliwości własnego organizmu.
 • Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom, które mają przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zajęć.
 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które mają przeciwwskazania lekarskie w związku z wysiłkiem fizycznym.
 • Uczestnik zajęć zobowiązany jest w przypadku pogorszenia samopoczucia podczas zajęć  do niezwłocznego przerwania ćwiczeń i powiadomienia o tym fakcie osoby prowadzącej zajęcia.
 • Organizator, tj. Urząd Dzielnicy Targówek, nie ponosi odpowiedzialności cywilnej od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas udziału w zajęciach, jak również nie zapewnia opieki medycznej podczas zajęć;
 • Biorąc udział w programie pn.: „ZUMBA i Zdrowy kręgosłup” uczestnik wyraża zgodę na:
 1. utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów programu, o których mowa wyżej,
 2. korzystanie z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją programu oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z realizowanym programem.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania i wskazania maksymalnej ilości osób uczestniczących w zajęciach z uwzględnieniem przede wszystkim bezpieczeństwa uczestników na sali oraz możliwości technicznych (pojemności sali, na której odbywają się zajęcia)
 • Udział w zajęciach jest dobrowolny w przypadku dużej ilości chętnych będą prowadzone zapisy przez instruktora wg kolejności zgłoszeń. Nieobecność na trzech kolejnych zajęciach będzie skutkowała skreśleniem uczestnika z zajęć celem udostępnienia miejsca następnej oczekującej osobie.

Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do programu wyraża zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych podanych w oświadczeniu oraz zgłoszeniu do celów związanych z programem „Zumba i Zdrowy kręgosłup”.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-950) Pl. Bankowy 3/5.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia zajęć.

Warszawa, dnia…………………….                                                           

Dodatkowo uczestnicy będą zobowiązani do podpisania KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

OŚWIADCZENIE

 

 1. Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………………………………..,

     zamieszkała/y w ……………………………… przy ul. ……………………………………………………. nr telefonu kontaktowego…………………….deklaruję chęć uczestnictwa w zajęciach „Zumba i Zdrowy kręgosłup” organizowanych przez Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, oraz oświadczam, że  stan mojego zdrowia pozwala na takie uczestnictwo, w szczególności na podjęcie długotrwałego wysiłku fizycznego. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich negatywnych następstw przedmiotowych zajęć, w tym urazów lub innych zdrowotnych konsekwencji i nie będę wnosił/-a roszczeń z tego tytułu do organizatora, firmy zewnętrznej : SPORTYFLOWER S.C. Magdalena Kubów, Julia Sekuła, instruktora, lub innych podmiotów przy udziale których odbywają się w/w zajęcia „Zumba i Zdrowy kręgosłup”.

 

……………………………………

(podpis)

 

 1. Przyjmuję do wiadomości, że Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, organizator programu „Zumba i Zdrowy kręgosłup”, nie ponosi odpowiedzialności cywilnej od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zajęć oraz nie zapewnia opieki medycznej podczas ww. zajęć, oraz że w wyżej wymienionych zajęciach biorę udział na własne ryzyko.

 

……………………………………

(podpis)

 

 1. Biorąc udział w programie pn.: „ZUMBA i Zdrowy kręgosłup” wyrażam zgodę na:
 2. utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów programu, o których mowa wyżej,
 3. korzystanie przez organizatora z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją programu
 4. przeniesienie na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkich praw do korzystania i rozporządzania swoim wizerunkiem i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z realizowanym programem dla celów informacyjnych i promocyjnych

 

………………………………….

(podpis)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w programie „ZUMBA i Zdrowy kręgosłup”. Administratorem danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-950) Pl. Bankowy 3/5, który powierza przetwarzanie danych osób, w tym ich gromadzenia – firmie:  SPORTYFLOWER S.C. Magdalena Kubów, Julia Sekuła, która prowadzi program zlecony przez Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,  ww. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie związanym z udziałem w programie „ZUMBA i Zdrowy kręgosłup” i nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem możliwości powierzenia przekazania danych osobowych przez podmiot prowadzący rekrutację na zajęcia. Oświadczam, że posiadam prawo dostępu do treści ww. danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć jest warunkiem dopuszczenia do udziału w zajęciach.

 

……………………………………..

(podpis)