Centrum Kultury i Aktywności


Centrum kulturalno-oświatowe i dom kultury Dzielnicy Targówek w Warszawie, powołany do życia w 2018 roku.
Budynek będący siedzibą CKiA został zrewitalizowany w ramach projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.
Od dnia 1 czerwca 2018 dyrektorem CKiA, powołanym przez Prezydenta m.st. Warszawy jest Agnieszka Szmulewicz.

Adres:


ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Adresy e-mail:


Sekretariat:


+48 577 888 748

     REGULAMIN ZAJĘĆ CYKLICZNYCH

REGULAMIN ZAJĘĆ CYKLICZNYCH CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Regulamin obowiązuje od 1.09.2022 r.

 

Postanowienia ogólne

 1. Zajęcia edukacyjne realizowane są w ramach działalności statutowej Centrum Kultury i Aktywności.
 2. Zajęcia mogą być organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w formie stacjonarnej w siedzibie Centrum Kultury i Aktywności (dalej zwanym CKiA) lub poza siedzibą oraz w formie zdalnej (online).
 3. Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie talentów i zainteresowań mieszkańców, promowanie aktywnego spędzania wolnego

Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych CKiA jest akceptacja niniejszego regulaminu, wypełnienie Karty Uczestnictwa. Za osoby niepełnoletnie regulamin akceptuje rodzic lub opiekun
 2. Terminy zapisów na zajęcia oraz długość trwania cykli zajęć są ogłaszane każdorazowo na stronie internetowej CKiA ckia.waw.pl.
 3. Zapisy odbywają się internetowo poprzez portal strefazajec.pl lub telefonicznie tylko na wskazane zajęcia.
 4. Do danej grupy uczestnicy przyjmowani będą według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc na danych zajęciach.
 5. O przyjęciu do grupy na wskazane zajęcia zaawansowane, decyduje instruktor podczas zajęć kwalifikacyjnych przed rozpoczęciem zapisów na nowy sezon zajęć cyklicznych.
 6. Uczestnicy dla których zabrakło miejsc w grupie zostaną wpisani na listę rezerwową.
 7. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się na 7 osób w zależności od rodzaju zajęć.
 8. Maksymalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się na 20 osób w zależności od rodzaju zajęć.
 9. W przypadku obecności na pierwszych zajęciach mniejszej liczby osób, niż ustalone minimum, prowadzący po konsultacji z przedstawicielami CKiA, może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dla mniejszej liczby uczestników, połączenia grup lub likwidacji
 10. Prowadzący zajęcia uprawniony jest do dokumentowania obecności na zajęciach.

Nieobecność, rezygnacja z  zajęć

 1. Każdy uczestnik ma prawo do czterech nieobecności w ciągu danego cyklu zajęć.
 2. W przypadku większej liczby nieobecności prowadzący skreśla uczestnika z listy.
 3. Rezygnację z zajęć należy zgłaszać tylko w formie mailowej na adres email: zajecia@ckia.waw.pl.
 4. W przypadku skreślenia z listy lub rezygnacji uczestnika prawo do uczestnictwa ma kolejna

osoba znajdująca się na liście rezerwowej.

Odwołanie zajęć

 1. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
  • choroby/usprawiedliwionej nieobecności prowadzącego,
  • gdy na terenie CKiA odbywa się wydarzenie artystyczne lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć,
  • gdy liczba uczestników obecnych będzie mniejsza niż minimalna ilość określona dla danych zajęć,
  • zaostrzenia lub zmiany przepisów i zaleceń higieniczno-sanitarnych GIS w związku ze
   • stanem epidemicznym spowodowanym występowaniem choroby Covid – 19,
  • awarii systemów informatycznych uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć zdalnych
   • (online),
  • zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej.
 2. O odwołaniu zajęć uczestnik zostanie poinformowany SMS-em lub za pośrednictwem poczty e – mail na numer telefonu lub adres mail podany w Strefie Zajęć.
 3. W przypadku nieobecności prowadzącego, CKiA zapewnia, w miarę możliwości, zastępstwo lub przeprowadzenie odwołanych zajęć w innym, ustalonym z prowadzącym i uzgodnionym z uczestnikami zajęć
 4. W przypadku zmiany aktualnej sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących przepisów i zaleceń GIS, CKiA zastrzega sobie prawo do zmian formy prowadzenia zajęć z zajęć stacjonarnych na zajęcia prowadzone zdalnie (online). O zmianie formy prowadzenia zajęć uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. Do zajęć zdalnych (online) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego
 6. CKiA zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje (e-mailem lub

telefonicznie) uczestników zajęć.

 1. Co do zasady zajęcia nie odbywają się:
  • w dni ustawowo wolne od pracy,
  • w czasie przerwy świątecznej,
  • ferii zimowych,
  • wakacji,
  • w inne dni wskazane przez Dyrektora CKiA.

Stosowna informacja będzie zamieszczana w grafiku danych zajęć.

Zasady uczestnictwa w zajęciach i korzystania z sali

 1. Na zajęcia mogą uczęszczać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Na prośbę pełnoletniego uczestnika pracownik CKiA może dokonać pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym. W przypadku osoby niepełnoletniej pomiar dokonywany jest jedynie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Uczestnicy zajęć mogą okazać certyfikat szczepienia przeciwko covid-19. Uczestnik, który okazał certyfikat nie jest wliczany przy ustalaniu obowiązujących limitów osób korzystających z oferty CKiA, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Posiadanie certyfikatu nie zwalnia uczestnika z obowiązku przestrzegania określonych niniejszym regulaminem zasad sanitarno-higienicznych.
 4. Uczestnicy zachowują wymagany dystans społeczny zgodnie z aktualnymi
 5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do poruszania się tylko w wyznaczonej
 6. Z sali wolno korzystać tylko w obecności prowadzącego.
 7. Korzystanie z wyposażenia odbywa się wyłącznie zgodnie z jego
 8. Zaleca się zwrot materiałów, wydanych uczestnikom w trakcie zajęć, bezpośrednio przez uczestników na stanowisko zwrotów w celu ich
 9. Uczestnicy zajęć mają zakaz wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza salę, w której odbywają się zajęcia.
 10. Po zakończeniu zajęć rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie terenu
 11. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sali

ponosi uczestnik zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzice lub opiekunowie prawni.

 1. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada prowadzący lub pracownik

CKiA.

 1. Osoba odpowiedzialna za poniesione szkody, zobowiązana jest do ich pokrycia w terminie i na zasadach ustalonych z przedstawicielem

Pozostałe postanowienia

 1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych, BHP oraz przepisów i zaleceń sanitarno-higienicznych
 2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników CKiA lub prowadzącego zajęcia.
 3. CKiA nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osoby niepełnoletniej w drodze na zajęcia i z powrotem.
 4. Prowadzący odpowiada za niepełnoletniego uczestnika zajęć od momentu rozpoczęcia zajęć

do momentu oddania niepełnoletniego pod opiekę rodzica lub opiekuna prawnego.

 1. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest odebrać osobę niepełnoletnią z budynku, bezpośrednio od prowadzącego zajęcia.
 2. Niepełnoletniego uczestnika zajęć może przyprowadzić tylko jeden rodzic lub opiekun

Rodzic lub opiekun prawny w czasie zajęć nie przebywa na terenie CKiA.

 1. Rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika podczas trwania zajęć musi być dostępny pod numerem telefonu podanym w Karcie
 2. W przypadku wskazania innej osoby do sprawowania opieki nad niepełnoletnim, rodzic lub opiekun prawny dostarcza prowadzącemu stosowne oświadczenie.
 3. Prowadzący zajęcia ma prawo zweryfikować tożsamość osoby odbierającej niepełnoletniego

uczestnika.

 1. Prowadzący zajęcia ma prawo do:
  • wykluczenia z zajęć uczestnika, którego zachowanie jest naganne, odbiega od przyjętych norm, utrudnia prowadzenie zajęć,
  • wykluczenia z zajęć uczestnika, który nie stosuje się do zasad określonych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności zasad wynikających z przepisów i zaleceń GIS w związku ze stanem epidemicznym spowodowanym występowaniem choroby Covid – 19,
  • zablokowania uczestnika zajęć zdalnych (online), którego działanie lub zachowanie jest naganne, odbiega od przyjętych norm, utrudnia prowadzenie zajęć albo powoduje nieprawidłowe funkcjonowanie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia zajęć.
 1. Kwestie nieprzewidziane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor

 

 

Dyrektor

Centrum Kultury i Aktywności

w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

/-/ Agnieszka Szmulewicz

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana   danych   osobowych   jest   Centrum   Kultury   i   Aktywności   w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (dalej CKiA lub „Administrator”) z siedzibą w Warszawie (03-786), przy ul. Siarczanej 6.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych: za pośrednictwem poczty elektronicznej: email: iod@ckia.waw.pl, bądź listownie pisząc na adres korespondencyjny CKiA z dopiskiem „Dane osobowe”
 3. Dane osobowe przekazane w zgłoszeniach na zajęcia w zakresie imienia, nazwiska, wieku uczestnika, danych kontaktowych w będą przetwarzane celu rejestracji zgłoszenia na zajęcia oraz komunikacji związanej z prowadzonymi zajęciami.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu (zakończenia zajęć), a po jego zakończeniu przez okres wymagany przez przepisy prawa (okres archiwizacyjny określony odrębnymi przepisami).
 5. Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa lub zawartych umów, np.: dostawcom usług pocztowych, hostingu, IT, prowadzącym zajęcia.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia umowy przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu – korzystanie z  uprawnień  przysługujących  osobie,  której  dane  dotyczą,   realizowane  jest  w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie (00-193).
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy podstawę stanowi przepis prawa bądź zawierana umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
 10. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021 r., poz. 1062 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www CKiA lub przekazywane mediom.
 11. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez CKiA, a zwłaszcza osób nagrodzonych, w zakresie ich imienia, nazwiska, wieku, wizerunku, nazwy miejscowości mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą uczestników lub ich opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Zgodę można wycofać w każdym czasie, przekazując oświadczenie mailem na adres zajecia@ckia.waw.pl bądź pocztą tradycyjną.

 

 

image
https://ckia.waw.pl/wp-content/themes/hazel/
https://ckia.waw.pl/
#d8d8d8
style2
paged
Loading...
/home/ckiawawpl/ftp/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off