Centrum Kultury i Aktywności


Centrum kulturalno-oświatowe i dom kultury Dzielnicy Targówek w Warszawie, powołany do życia w 2018 roku.
Budynek będący siedzibą CKiA został zrewitalizowany w ramach projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.
Od dnia 1 czerwca 2018 dyrektorem CKiA, powołanym przez Prezydenta m.st. Warszawy jest Agnieszka Szmulewicz.

Adres:


ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Adresy e-mail:


Sekretariat:


+48 577 888 748

     REGULAMIN ZAJĘĆ CYKLICZNYCH

REGULAMIN ZAJĘĆ CYKLICZNYCH
CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI
W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY
Regulamin obowiązuje od 14.01.2021 r.

I. Postanowienia ogólne


1. Zajęcia edukacyjne realizowane są w ramach działalności statutowej Centrum Kultury i
Aktywności.
2. Zajęcia mogą być organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w formie stacjonarnej w
siedzibie Centrum Kultury i Aktywności (dalej zwanym CKiA) lub poza siedzibą oraz w formie
zdalnej (online).
3. Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie
talentów i zainteresowań mieszkańców, promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.


II. Warunki uczestnictwa w zajęciach.
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych CKiA jest akceptacja niniejszego
regulaminu, wypełnienie Karty Uczestnictwa. Za osoby niepełnoletnie regulamin akceptuje
rodzic lub opiekun prawny.
2. Terminy zapisów na zajęcia są ogłaszane każdorazowo na stronie internetowej CKiA
www.ckia.waw.pl.
3. Zapisy odbywają się internetowo poprzez portal www.strefazajec.pl.
4. Do danej grupy uczestnicy przyjmowani będą według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania
wolnych miejsc na danych zajęciach.
5. Uczestnicy dla których zabrakło miejsc w grupie zostaną wpisani na listę rezerwową.
6. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się na 7 osób w zależności od rodzaju
zajęć.
7. Maksymalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się na 15 osób.
8. W przypadku obecności na pierwszych zajęciach mniejszej liczby osób, niż ustalone minimum,
prowadzący po konsultacji z przedstawicielami CKiA, może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć
dla mniejszej liczby uczestników, połączenia grup lub likwidacji grupy.
9. Prowadzący zajęcia uprawniony jest do dokumentowania obecności na zajęciach.


III. Nieobecność, rezygnacja z zajęć.
1. Nieobecność uczestnika na zajęciach należy zgłaszać poprzez pocztę e-mail na adres:
zajecia@ckia.waw.pl.
2. Każdy uczestnik ma prawo do dwukrotnej nieobecności w ciągu danego cyklu zajęć.
W przypadku większej liczby nieobecności prowadzący ma prawo skreślić uczestnika z listy.
3. Rezygnację z zajęć należy zgłaszać w formie mailowej na adres email: zajecia@ckia.waw.pl.
4. W przypadku skreślenia z listy lub rezygnacji uczestnika prawo do uczestnictwa ma kolejna
osoba znajdująca się na liście rezerwowej.


IV. Odwołanie zajęć.
1. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
a) choroby/usprawiedliwionej nieobecności prowadzącego,
b) gdy na terenie CKiA odbywa się wydarzenie artystyczne lub uroczystość
uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć,
c) gdy liczba uczestników obecnych będzie mniejsza niż minimalna ilość określona dla
danych zajęć,
d) zaostrzenia lub zmiany przepisów i zaleceń higieniczno-sanitarnych GIS w związku ze
stanem epidemicznym spowodowanym występowaniem choroby Covid – 19,
e) awarii systemów informatycznych uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć zdalnych
(online),
f) zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej.
2. O odwołaniu zajęć uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem
poczty e – mail.
3. W przypadku nieobecności prowadzącego, CKiA zapewnia, w miarę możliwości, zastępstwo lub
przeprowadzenie odwołanych zajęć w innym, ustalonym z prowadzącym i uzgodnionym z
uczestnikami zajęć terminie.
4. W przypadku zmiany aktualnej sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących przepisów i zaleceń
GIS, CKiA zastrzega sobie prawo do zmian formy prowadzenia zajęć z zajęć stacjonarnych na
zajęcia prowadzone zdalnie (online). O zmianie formy prowadzenia zajęć uczestnicy zostaną
poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
5. Do zajęć zdalnych (online) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.
6. CKiA zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje (e-mailem lub
telefonicznie ) uczestników zajęć.
7. Co do zasady zajęcia nie odbywają się:
a) w dni ustawowo wolne od pracy,
b) w czasie przerwy świątecznej,
c) ferii zimowych
d) wakacji
e) w inne dni wskazane przez Dyrektora CKiA.
Stosowna informacja będzie zamieszczana w grafiku danych zajęć.


V. Zasady uczestnictwa w zajęciach i korzystania z sali.
1. Na zajęcia mogą uczęszczać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną.
2. Uczestnicy przed przystąpieniem do zajęć wypełniają ankietę, deklarując brak odczuwalnych
objawów chorobowych. Na prośbę pełnoletniego uczestnika pracownik CKiA może dokonać
pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym. W przypadku osoby niepełnoletniej
ankietę wypełnia rodzic lub opiekun prawny.
3. Uczestnicy na terenie CKiA mają obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakrywania nosa i ust.
4. Uczestnicy zachowują wymagany dystans społeczny zgodnie z aktualnymi wytycznymi.
5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do poruszania się tylko w wyznaczonej strefie.
6. Z sali wolno korzystać tylko w obecności prowadzącego.
7. Korzystanie z wyposażenia odbywa się wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
8. Zaleca się zwrot materiałów, wydanych uczestnikom w trakcie zajęć, bezpośrednio przez
uczestników na stanowisko zwrotów w celu ich dezynfekcji.
9. Uczestnicy zajęć mają zakaz wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza salę, w której odbywają
się zajęcia.
10. Po zakończeniu zajęć rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie terenu CKiA.
11. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sali
ponosi uczestnik zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzice lub opiekunowie prawni.
12. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada prowadzący lub pracownik
CKiA.
13. Osoba odpowiedzialna za poniesione szkody, zobowiązana jest do ich pokrycia w terminie i na
zasadach ustalonych z przedstawicielem CKiA.
14. Materiały niezbędne do realizacji zajęć zdalnych (online) uczestnicy zobowiązani są zapewnić
we własnym zakresie.


VI. Pozostałe postanowienia.
1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów
przeciwpożarowych, porządkowych, BHP oraz przepisów i zaleceń sanitarno-higienicznych GIS.
2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do
poleceń pracowników CKiA lub prowadzącego zajęcia.
3. CKiA nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osoby niepełnoletniej w drodze na
zajęcia i z powrotem.
4. Prowadzący odpowiada za niepełnoletniego uczestnika zajęć od momentu rozpoczęcia zajęć
do momentu oddania niepełnoletniego pod opiekę rodzica lub opiekuna prawnego.
5. Niepełnoletniego uczestnika zajęć może przyprowadzić tylko jeden rodzic lub opiekun prawny.
Rodzic lub opiekun prawny w czasie zajęć nie przebywa na terenie CKiA.
6. Rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika podczas trwania zajęć musi być
dostępny pod numerem telefonu podanym w Karcie Uczestnictwa.
7. W przypadku wskazania innej osoby do sprawowania opieki nad niepełnoletnim, rodzic lub
opiekun prawny dostarcza prowadzącemu stosowne oświadczenie .
8. Prowadzący zajęcia ma prawo zweryfikować tożsamość osoby odbierającej niepełnoletniego
uczestnika.
9. Prowadzący zajęcia ma prawo do:
a) wykluczenia z zajęć uczestnika, którego zachowanie jest naganne, odbiega od
przyjętych norm, utrudnia prowadzenie zajęć,
b) wykluczenia z zajęć uczestnika, który nie stosuje się do zasad określonych w niniejszym
Regulaminie, a w szczególności zasad wynikających z przepisów i zaleceń GIS w związku
ze stanem epidemicznym spowodowanym występowaniem choroby Covid – 19,
c) zablokowania uczestnika zajęć zdalnych (online), którego działanie lub zachowanie jest
naganne, odbiega od przyjętych norm, utrudnia prowadzenie zajęć albo powoduje
nieprawidłowe funkcjonowanie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia zajęć.
10. Kwestie nieprzewidziane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor CKiA.


Dyrektor
Centrum Kultury i Aktywności
W Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
/-/
Agnieszka Szmulewicz

image
https://ckia.waw.pl/wp-content/themes/hazel/
https://ckia.waw.pl/
#d8d8d8
style2
paged
Loading...
/home/ckiawawpl/ftp/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off