Centrum Kultury i Aktywności


Centrum kulturalno-oświatowe i dom kultury Dzielnicy Targówek w Warszawie, powołany do życia w 2018 roku.
Budynek będący siedzibą CKiA został zrewitalizowany w ramach projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.
Od dnia 1 czerwca 2018 dyrektorem CKiA, powołanym przez Prezydenta m.st. Warszawy jest Agnieszka Szmulewicz.

Adres:


ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Adresy e-mail:


Sekretariat:


+48 577 888 748

REGULAMIN WYDARZEŃ PLENEROWYCH

odbywających się od dnia 25 czerwca 2023 r. do 30 września 2023 r.

 1. Organizatorem jest Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie.

 2. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.

 3. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym.

 4. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności przestrzegania zakazu:

 • posiadania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,

 • posiadania i wnoszenia przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników wydarzenia,

 • wprowadzania psów bez smyczy i kagańca,

 • posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych,

 • wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych,

 • niszczenia mienia, oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie wydarzenia,

 • jakiegokolwiek działania, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa

 • osób przebywających na terenie wydarzenia.

 1. Organizator informuje, że wydarzenie jest fotografowane i nagrywane przez Organizatora dla celów dokumentacji oraz promocji. Organizator informuje, że udział w wydarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na utrwalenie, przetwarzanie i publikację w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora wizerunku każdej osoby biorącej udział w wydarzeniu.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych mające wpływ na możliwość zorganizowania wydarzenia.

 3. Służby porządkowe organizatora mają prawo odmówić wstępu na wydarzenia lub usunięcia z terenu wydarzenia osób nieprzestrzegających regulaminu, oraz osób nietrzeźwych lub pozostających pod wpływem środków odurzających. W stosunku do osób, których zachowanie bezpośrednio zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników wydarzenia służby porządkowe mają prawo ujęcia i przekazania Policji lub Straży Miejskiej.

 4. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora wydarzenia oraz innych osób odpowiedzialnych za wydarzenie.

 5. Wszyscy uczestnicy wydarzenia w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych są zobowiązani zastosować się do poleceń przekazywanych przez organizatora bądź pracowników służb porządkowych. Polecenia te mogą dotyczyć: opuszczenia terenu wydarzenia, w związku z powstałym zagrożeniem z podaniem sposobu zachowania się, zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom wydarzenia.

10.Na teren wydzielony wstęp mają jedynie osoby do tego uprawnione w szczególności przedstawiciele Organizatora, Wykonawcy biorący udział w wydarzeniu oraz inne osoby upoważnione przez Organizatora.

 1. Uczestnicy wydarzenia lub inne osoby przebywające na terenie wydarzenia mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy wydarzenia biorą w nim udział na własne ryzyko.

 2. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

 • na stronie internetowej Organizatora, tj. www.ckia.waw.pl,

 • do wglądu na wydarzeniu.

 1. Służby Porządkowe, w tym w szczególności Straż Pożarna i Policja, mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Polecenia wydawane przez Straż Pożarną lub funkcjonariuszy Policji mają bezwzględne pierwszeństwo przed zapisami niniejszego Regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (dalej CKiA lub „Administrator”) z siedzibą w Warszawie (03-786), przy ul. Siarczanej 6.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych: za pośrednictwem poczty elektronicznej: email: iod@ckia.waw.pl, bądź listownie pisząc na adres korespondencyjny CKiA z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie:
  1. zawartej umowy,
  2. obowiązujących przepisów,
  3. udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim w celach:
  1. oznaczonych i zgodnych z prawem,
  2. realizacji zobowiązań Administratora wynikających z obowiązków prawnych,
  3. w pozostałych przypadkach wyłącznie zgodnie z przekazaną przez Panią/Pana zgodą.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 6. Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa lub zawartych umów, np.: dostawcom usług pocztowych, hostingu, IT czy prowadzącym zajęcia.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, uzupełnienia – jeśli dane są niekompletne bądź niewłaściwe, a także w określonych przypadkach – do ich usunięcia.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie (00-193).
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy podstawę stanowi przepis prawa bądź zawierana umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 11. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl art. 81 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskimi prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach internetowych CKiA lub przekazywane mediom.
 12. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez CKiA, a zwłaszcza osób nagrodzonych, w zakresie ich imienia, nazwiska, wieku, wizerunku, nazwy miejscowości mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą uczestników lub ich opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników.
 
image
https://ckia.waw.pl/wp-content/themes/hazel/
https://ckia.waw.pl/
#d8d8d8
style2
paged
Loading...
/home/ckiawawpl/ftp/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off