Centrum Kultury i Aktywności


Centrum kulturalno-oświatowe i dom kultury Dzielnicy Targówek w Warszawie, powołany do życia w 2018 roku.
Budynek będący siedzibą CKiA został zrewitalizowany w ramach projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.
Od dnia 1 czerwca 2018 dyrektorem CKiA, powołanym przez Prezydenta m.st. Warszawy jest Agnieszka Szmulewicz.

Adres:


ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Adresy e-mail:


Sekretariat:


+48 577 888 748

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA CKiA W CZASIE PANDEMII

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA CKiA W CZASIE COVID-19

I. Regulamin obiektów CKiA w tym obiektów administrowanych i udostępnionych CKiA.

§ 1.

1. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (dalej CKiA) prowadzi swoją działalność w obiektach własnych, powierzonych w zarząd i administrowanie oraz w obiektach udostępnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
2. W obiektach udostępnionych CKiA postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio jeżeli nie stoją w sprzeczności z regulaminem danego obiektu.
3. Siedziba CKiA znajduje się w budynku przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio również do terenu przyległego do siedziby CKiA, na którym prowadzona jest działalność statutowa CKiA.

§ 2.

1. Użytkownicy obiektu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz do stosowania się do poleceń pracowników CKiA.
2. Obiekt CKiA przy ulicy Siarczanej w Warszawie jest wyposażony w monitoring wizyjny. Użytkownicy wyrażają zgodę na utrwalanie wizerunku za pomocą systemu monitoringu. CKiA oświadcza, że monitoring wykorzystywany jest jedynie w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu.

§ 3.

1. Na terenie CKiA oraz w obiektach użytkowanych przez CKiA obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (w tym elektronicznych), spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
2. CKiA zastrzega możliwość usunięcia z obiektu osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także osób agresywnych i niestosujących się do postanowień regulaminu oraz poleceń pracowników CKiA.

§ 4.

Użytkownicy obiektów CKiA ponoszą odpowiedzialność za działania własne lub osób pozostających pod ich opieką, a niezgodne z regulaminem CKiA oraz powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 5.

1. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników CKiA lub prowadzącego.
2. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor CKiA.

II. Zasady funkcjonowania CKiA w czasie ogłoszonego stanu epidemicznego.

§ 6.

1. Poniższe zasady obowiązują wszystkich Użytkowników przebywających w siedzibie CKiA przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie i na terenie przyległym oraz w czasie wszystkich zajęć i wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez CKiA.
2. Zasady bezpieczeństwa i środki higieny:
1) Zakaz wstępu do CKiA mają osoby przebywające na kwarantannie, oraz osoby z widocznymi objawami choroby COVID-19.
2) Rodzic/opiekun prawny nie może przebywać podczas zajęć dziecka w budynku CKiA. Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko na zajęcia wejściem od strony parkingu i odbiera po zajęciach od instruktora przy wyjściu ewakuacyjnym z sali widowiskowej – od strony parkingu. Powyższe nie dotyczy uczestników zajęć dla mam.
3) Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji. Na życzenie i za zgodą pełnoletniego Użytkownika pracownik CKiA może przeprowadzić pomiar temperatury. W trosce o bezpieczeństwo, osoby z temperaturą powyżej 37,2 ℃ nie zostaną wpuszczone do budynku.
4) Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są przy każdym wejściu do CKiA oraz przy wejściach na salę widowiskową.
5) Użytkownicy CKiA zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. Na zajęciach decyzję o zakrywaniu ust i nosa podejmuje instruktor. Osoby niestosujące się do obowiązku zakrywania ust i nosa nie zostaną wpuszczone na teren CKiA.
6) Osoby przebywające w siedzibie CKiA powinny stosować się do wyznaczonych na podłodze bezpiecznych odległości oraz instrukcji wydawanych przez pracowników CKiA.
7) Zapisy na zajęcia, warsztaty i wydarzenia odbywa się telefonicznie pod numerem podanym przy danym wydarzeniu na plakacie lub na stronie internetowej.
8) W razie pytań zaleca się kontakt telefoniczny pod numerem 574-888-875
9) Ustala się następujący limit osób na zajęciach:
a) w budynku CKiA limit wynosi 15 Użytkowników + 1 instruktor z zachowaniem odległości co najmniej 2 m oraz przy stosowaniu osłony ust i nosa,
b) na otwartej przestrzeni limit wynosi do 100 osób z zachowaniem odległości co najmniej 2 m oraz przy stosowaniu osłony ust i nosa.
10) Niezależnie od powyższych limitów zalecane jest, o ile to możliwe, zachowanie min. 2 m odległości między Użytkownikami.
11) W budynku przez dłuższy czas mogą przebywać jedynie Użytkownicy, instruktorzy i pracownicy.
12) Czas przebywania Użytkowników w siedzibie CKiA należy ograniczać do okresu niezbędnego dla udziału w zajęciach (w tym możliwie sprawnego przygotowania do zajęć i do opuszczenia budynku po ich zakończeniu, zalecane jest nie więcej niż 15 minut przed i po zajęciach).
13) Dla Użytkowników dostępne są toalety na parterze przy sali widowiskowej, w tym toaleta dla niepełnosprawnych.
14) Szatnia jest wyłączona z funkcjonowania. Użytkownicy zabierają okrycia wierzchnie do sal zajęciowych i pozostawiają w wyznaczonych miejscach.
15) Zalecane jest aby Użytkownicy korzystali z własnych przyborów, np. pędzli, ołówków, itp..
16) Przy wejściu do budynku i w głównych ciągach komunikacyjnych i częściach wspólnych znajdują się oznaczenia zasad bezpieczeństwa, do których należy się stosować, tzw. ikony: bezpieczna odległość, dezynfekuj ręce, zasłaniaj usta i nos, nie gromadź się, ważne telefony.
3. Użytkownicy powinni zapoznać się z regulaminami zajęć, dostępnymi na stronie internetowej www.ckia.waw.pl oraz w budynku CKiA.
4. Użytkownik niestosujący się do regulaminów i poleceń pracowników CKiA może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z oferty CKiA.
5. Ze względu na zmieniającą się sytuację zaleca się na bieżąco śledzić aktualne komunikaty na stronie internetowej www.ckia.waw.pl oraz na profilu CKiA na facebooku.
6. Powyższe regulacje nie stoją w sprzeczności z wytycznymi GIS, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ze względu na zmienny charakter sytuacji epidemicznej CKiA zastrzega możliwość zawieszenia lub wyłączenia stosowania regulacji zawartych w niniejszym Regulaminie na wypadek zaostrzenia lub złagodzenia zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

III. Zasady postępowania z materiałami udostępnionymi Użytkownikom przez CKiA.

§ 7.

1. W placówce wydziela się tzw. „drogę czystą” dla materiałów wydawanych instruktorom, którzy przekazują materiały uczestnikom oraz tzw. „drogę brudną” czyli stanowisko zwrotu materiałów, które zostaną poddane kwarantannie.
2. Zaleca się zwrot materiałów bezpośrednio przez instruktora na stanowisko zwrotu, wyznaczone przez instruktora.
3. Przyjęte materiały zostaną odłożone na okres 3 dni kwarantanny a następnie zdezynfekowane przez pracowników CKiA przed kolejnym użyciem.
4. Przyjęte materiały oznaczone datą zwrotu, odizolowane zostaną od pozostałych materiałów.
5. Po każdych zajęciach dezynfekowane są sale oraz wyposażenie, z którego korzystali Użytkownicy.
6. Użytkownik odkładając materiały instruktorowi musi mieć założoną maskę oraz zachować bezpieczną odległość od pozostałych Użytkowników oraz instruktora.
7. Miejscem przeznaczonym na kwarantannę materiałów jest MAL.

IV. Postępowanie w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia chorobą COVID-19.

§ 8.

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Użytkownik nie zostanie wpuszczony na teren CKiA.
2. Zaistniały incydent zgłaszany jest do Dyrektora CKiA, co umożliwi ustalenie obszaru,
w którym poruszał się i przebywał Użytkownik zakażony, przeprowadzenie odkażania zgodnie z zaleceniami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3. Ustalenie listy pracowników oraz Użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w siedzibie CKiA, w których przebywał w/w Użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
4. W przypadku Użytkownika do 13 roku życia, do momentu przybycia jego opiekuna, Użytkownik przebywa w wyznaczonym pomieszczeniu izolatorni pod opieką pracownika CKiA lub instruktora. Pracownik CKiA wyposażony jest w środki ochrony osobistej.
5. Po wystąpieniu podejrzenia zakażenia i opuszczeniu budynku przez wszystkich Użytkowników, siedziba CKiA poddana zostaje gruntownej dezynfekcji, a budynek zostaje wyłączony z użytkowania w dniu zaistnienia incydentu na okres do 3 dni. Decyzje o długości okresu wyłączenia obiektu z użytkowania podejmuje Dyrektor CKiA.

V. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

§ 9.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Aktywności
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (dalej CKiA lub „Administrator”) z siedzibą w Warszawie
(03-786), przy ul. Siarczanej 6.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych: za pośrednictwem poczty elektronicznej: email: iod@ckia.waw.pl, bądź listownie pisząc na adres korespondencyjny CKiA z dopiskiem „Dane osobowe”.
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie:
1) zawartej umowy,
2) obowiązujących przepisów,
3) udzielonej zgody.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim w celach:
1) oznaczonych i zgodnych z prawem,
2) realizacji zobowiązań Administratora wynikających z obowiązków prawnych,
3) w pozostałych przypadkach wyłącznie zgodnie z przekazaną przez Panią/Pana zgodą.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przez przepisy prawa.
6. Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów prawa lub zawartych umów, np.: dostawcom usług pocztowych, hostingu, IT czy prowadzącym zajęcia.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, uzupełnienia – jeśli dane są niekompletne bądź niewłaściwe, a także w określonych przypadkach – do ich usunięcia.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie (00-193).
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy podstawę stanowi przepis prawa bądź zawierana umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach internetowych CKiA lub przekazywane mediom.
12. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez CKiA, a zwłaszcza osób nagrodzonych, w zakresie ich imienia, nazwiska, wieku, wizerunku, nazwy miejscowości mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą uczestników lub ich opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników.

image
https://ckia.waw.pl/wp-content/themes/hazel/
https://ckia.waw.pl/
#d8d8d8
style2
paged
Loading...
/home/ckiawawpl/ftp/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off