Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie zajęć cyklicznych.

1.CKiA poszukuje instruktorów do prowadzenia następujących zajęć

1) Robotyka;

2) Taniec dla dzieci;

3) Gimnastyka artystyczna;

4) Taniec dla dorosłych;

5) Zajęcia naukowe biologiczno-fizyczno-chemiczne;

6) Zajęcia umuzykalniające dla dzieci;

7) Zajęcia musicalowe (połączone zajęcia taneczne, wokalne, aktorskie);

8) Zajęcia muzyczne – stworzenie zespołu muzycznego;

9) Zajęcia z wykorzystaniem podłogi interaktywnej z pakietem gier FUN I, FUN II, ENG I.

Planowane jest przeprowadzenie zajęć w okresie od 11 lutego do 19 czerwca 2019 roku.  Harmonogram zajęć do ustalenia.

2.Termin i sposób składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 4 lutego 2019 roku, godz. 1200.

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres email: kontakt@ckia.waw.pl


3.Wymagania dotyczące oferty

Oferta powinna zawierać:
1) Oznaczenie podmiotu składającego ofertę,
2) Cenę oferty brutto w złotych polskich za 1 godzinę zegarową,
3) Oświadczenie o zaakceptowaniu istotnych postanowień umowy,
4) Opis programu proponowanych zajęć,
5) Oznaczenie konkursu – patrz ustęp 1., punkt 1-9, np. robotyka, taniec dla dzieci itd.

Oferty niespełniające wymagań zostaną odrzucone.

Przy przygotowywaniu oferty można skorzystać z formularza ofertowego stanowiącego załącznik do ogłoszenia, jednak nie jest to wymagane.

Dokument zawierający ofertę powinien mieć formę uniemożliwiającą wprowadzanie zmian.

Centrum Kultury i Aktywności zastrzega możliwość odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Centrum Kultury i Aktywności zastrzega, że skontaktuje się jedynie z wybranymi ofertodawcami.

Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:

  1. Formularz ofertowy,
  2. Istotne postanowienia umowy

Formularz ofertowy

Istotne postanowienia umowy

Skip to content