DYREKTOR CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

OGŁASZA KONKURS OFERT NA

prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, ruchowych i ogólnorozwojowych  w sezonie 2019/2020 w siedzibie Centrum Kultury i Aktywności przy ul . Siarczanej 6 w Warszawie.

REGULAMIN KONKURSU

I WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Centrum Kultury I Aktywności (dalej jako Organizator Konkursu).
 2. Do konkursu mogą przystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.
 3. Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@ckia.waw.pl, składającego się z:
 4. CV instruktora/-ów lub informacji o podmiocie (firma, fundacja) składającym ofertę;
        b. wypełniony formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu;
        c.   podpisane oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.
 5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska lub nazwy firmy/organizacji pozarządowej oraz informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczania ich
  w drukowanych materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz rozpowszechnianych w mediach
  i internecie.
 II PRZEDMIOT KONKURSU:
 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszych ofert na prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, ruchowych, ogólnorozwojowych i innych w Centrum Kultury
  i Aktywności w sezonie 2019/2020.
 2. Działania muszą być planowane na okres nie krótszy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż 10 miesięcy.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferty wraz z pełną dokumentacją należy przesłać mailem (w temacie wiadomości prosimy wpisać „Konkurs na prowadzenie zajęć”) na adres: rekrutacja@ckia.waw.pl
 2. Termin składania dokumentów: do 15 lipca 2019 r.

IV. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT:

 1. Każdy uczestnik konkursu może złożyć kilka ofert.
 2. Każdy uczestnik konkursu powinien przedstawić kompletny plan realizacji zadania, wypełniając wszystkie pola Oferty, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
 3. Dokonując wyboru oferty, komisja konkursowa będzie brać pod uwagę w szczególności:
                posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć,
                 b. innowacyjność proponowanych zajęć,
                 c. wartość merytoryczną oferty,
                 d. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów zajęć,
                 e. ocenę przewidywanych efektów realizowanego zadania,
                 f. kwalifikacje instruktora/ów.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez trzyosobową komisję na niejawnym posiedzeniu. Komisję powołuje Organizator Konkursu.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 lipca 2019 r.
 3. Powiadomienie o wynikach postępowania konkursowego następuje poprzez przesłanie pisemnej informacji na wskazany w ofercie adres mailowy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi przez komisję osobami i podmiotami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie konkursem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków wybranych ofert.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z przedstawionych ofert.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

VI. INFORMACJE KOŃCOWE:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin, ustala Organizator Konkursu.

VII. DANE OSOBOWE – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

 1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku organizacją Konkursu jest Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (dalej CKiA lub „Administrator”) z siedzibą w Warszawie (03-786), przy ul. Siarczanej 6, reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych, mailowo: iod@ckia.waw.pl , bądź listownie na adres wskazany w umowie, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Uczestnicy Konkursu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania – w określonych sytuacjach.
 4. Jeżeli Uczestnik Konkursu uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowego przeprowadzenia konkursu, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, np. ocena ofert konkursowych) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 8. Dane mogą być także przekazywane innym odbiorcom, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa lub zawartych umów.
 9. Dane osobowe będą przez Organizatora przetwarzane przez cały czas trwania konkursu, a także później tj. do czasu wyłonienia zwycięskich ofert, upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą wystąpić i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
Skip to content