Centrum Kultury i Aktywności


Centrum kulturalno-oświatowe i dom kultury Dzielnicy Targówek w Warszawie, powołany do życia w 2018 roku.
Budynek będący siedzibą CKiA został zrewitalizowany w ramach projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.
Od dnia 1 czerwca 2018 dyrektorem CKiA, powołanym przez Prezydenta m.st. Warszawy jest Agnieszka Szmulewicz.

Adres:


ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Adresy e-mail:


Sekretariat:


+48 577 888 748

STATUT DZIAŁALNOŚCI CKiA

STATUT CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zwany dalej „CKiA”, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia.
2. CKiA działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), zwanej dalej „Ustawą”;
2) niniejszego Statutu.

§ 2.

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy może używać skróconej nazwy „CKiA”.

§ 3.

1. Siedzibą CKiA jest m.st. Warszawa.
2. CKiA działa na terenie m.st. Warszawy, Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4.

1. Organizatorem CKiA jest m.st. Warszawa.
2. CKiA podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora.
3. CKiA używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem.
4. CKiA posiada znak graficzny (logo).

Rozdział 2
CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 5.

Celami działalności CKiA są:
1) organizacja życia kulturalnego odpowiadającego potrzebom i aspiracjom społeczności lokalnej oraz podnoszenie kompetencji tej społeczności w zakresie świadomego korzystania z dóbr kultury ukierunkowanego na poprawę jakości życia społecznego;
2) prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie wychowania przez sztukę, edukacji artystycznej i kulturalnej, tworzenia warunków do rozwoju i promocji amatorskiego ruchu artystycznego, prezentowania twórczości profesjonalnej, upowszechniania kultury, ochrony tradycji, budowania świadomości dziedzictwa kulturowego, zainteresowania i uznania dla sztuki, osiągnięć naukowych i wynalazczości;
3) aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez działania kulturalne oraz upowszechnianie wiedzy z uwzględnieniem różnorodności kulturowej środowiska, a także tworzenie warunków do rozwoju aktywności hobbystycznej i rekreacyjnoruchowej;
4) stworzenie możliwości rozwoju osobistego, wspieranie edukacji indywidualnej i samodzielnej;
5) organizowanie dostępu do form wypowiedzi kulturalnej wszystkich rodzajów sztuki, wspieranie w działaniach i programach literackich;
6) kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnych form spędzania czasu wolnego;
7) inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców. 

§ 6.

Zakres działalności CKiA obejmuje:
1) prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej;
2) prezentowanie dokonań kulturalnych poprzez organizowanie m. in. występów teatralnych, koncertów, seansów filmowych, wystaw, pokazów, aukcji, działalność wydawniczą;
3) współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi, instytucjami kultury, placówkami działającymi w systemie oświaty, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym, mieszkańcami oraz artystami i twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na obszarze Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy;
4) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb mieszkańców, m. in. w zakresie czytelnictwa i dostępu do zasobów bibliotecznych lub będących rezultatem współpracy z organizacjami i instytucjami partnerskimi.

§ 7.

1. CKiA może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy, z której uzyskane przychody przeznaczane są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez:
1) prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych;
2) prowadzenie usług kserograficznych, poligraficznych, fonograficznych, filmowych, fotograficznych;
3) sprzedaż rękodzieła oraz wydawnictw, produktów związanych z działalnością statutową;
4) prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej;
5) organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk, pokazów filmów oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi na zlecenie podmiotów zewnętrznych;
6) wynajem powierzchni lokalowej, oświetlenia i nagłośnienia, innego sprzętu estradowego oraz scenografii teatralnej i kostiumów; 7) prowadzenie działalności konsultingowej.
3. Działalność gospodarcza CKiA nie może ograniczać ani utrudniać realizacji zadań statutowych.

Rozdział 3
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 8.

1. Dyrektor CKiA zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektora CKiA powołuje i odwołuje Prezydent m.st. Warszawy w trybie i na zasadach określonych w Ustawie.
3. Dyrektor zarządza CKiA przy pomocy dwóch zastępców powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta m.st. Warszawy.

§ 9.

Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością CKiA;
2) dokonywanie w imieniu CKiA czynności z zakresu prawa pracy;
3) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;
4) przedstawianie Organizatorowi i właściwym organom planów i sprawozdań określonych przepisami prawa.

§ 10.

Organizację wewnętrzną CKiA określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora CKiA po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 11.

1. CKiA prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2. Organizator zapewnia CKiA środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.
3. Podstawą gospodarki finansowej CKiA jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

§ 12.

Działalność statutowa CKiA finansowana jest z następujących źródeł:
1) z dotacji podmiotowych;
2) z dotacji celowych;
3) z przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
5) z innych źródeł.

Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13.

Zmiany statutu CKiA są dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 14.

Połączenia, podziału lub likwidacji CKiA może dokonać Organizator w trybie i na warunkach przewidzianych w Ustawie.

image
https://ckia.waw.pl/wp-content/themes/hazel/
https://ckia.waw.pl/
#d8d8d8
style2
paged
Loading...
/home/ckiawawpl/ftp/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off