Centrum Kultury i Aktywności


Centrum kulturalno-oświatowe i dom kultury Dzielnicy Targówek w Warszawie, powołany do życia w 2018 roku.
Budynek będący siedzibą CKiA został zrewitalizowany w ramach projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.
Od dnia 1 czerwca 2018 dyrektorem CKiA, powołanym przez Prezydenta m.st. Warszawy jest Agnieszka Szmulewicz.

Adres:


ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Adresy e-mail:


Sekretariat:


+48 577 888 748

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

DYREKTOR CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

OGŁASZA KONKURS OFERT NA

prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowo – ruchowych, teatralnych, ogólnorozwojowych i innych w terminie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. w siedzibie Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie, uwzględniających zajęcia w plenerze.

REGULAMIN KONKURSU

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 2. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Centrum Kultury I Aktywności (dalej jako Organizator Konkursu).
 3. Do konkursu mogą przystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.
 4. Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@ckia.waw.pl, składającego się z:
                        CV instruktora/-ów lub informacja i podmiocie (firma, fundacja) składającym ofertę
                        b. wypełniony formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
 5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska lub nazwy firmy/organizacji pozarządowej oraz informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczania ich w drukowanych materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz rozpowszechnianych w mediach i internecie. 

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszych ofert na prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowo – ruchowych, teatralnych, ogólnorozwojowych i innych w Centrum Kultury i Aktywności w terminie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. uwzględniających zajęcia w plenerze.
 2. Działania muszą być planowane na okres nie krótszy niż 2 miesiące.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferty wraz z pełną dokumentacją należy przesłać mailem (w temacie wiadomości prosimy wpisać „Konkurs na prowadzenie zajęć”) na adres: rekrutacja@ckia.waw.pl
 2. Termin składania dokumentów: do 12 maja 2021 r.

TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT:

 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić kilka ofert.
 2. Każdy uczestnik konkursu powinien przedstawić kompletny plan realizacji zadania, wypełniając wszystkie pola Oferty, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
 3. Dokonując wyboru oferty, komisja konkursowa będzie brać pod uwagę w szczególności:
                posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć,
                 b. innowacyjność proponowanych zajęć,
                 c. wartość merytoryczną oferty,
                 d. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów zajęć,
                 e. ocenę przewidywanych efektów realizowanego zadania,
                 f. kwalifikacje instruktora/ów.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez trzyosobową komisję, powołaną przez Organizatora Konkursu, na niejawnym posiedzeniu.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 maja 2021 r.
 3. Powiadomienie o wynikach postępowania konkursowego następuje poprzez przesłanie pisemnej informacji na wskazany w ofercie adres mailowy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi przez komisję osobami i podmiotami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie konkursem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków wybranych ofert.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z przedstawionych ofert.

INFORMACJE KOŃCOWE:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin, ustala Organizator Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Dane osobowe – obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy przetwarzanych u Zamawiającego jest Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (dalej CKiA lub „Administrator”) z siedzibą w Warszawie (03-786), przy ul. Siarczanej 6, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych, mailowo: iod@ckia.waw.pl , bądź listownie na adres wskazany w umowie, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Wykonawca ma prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu – korzystanie
  z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady
  i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.
 4. Jeżeli Wykonawca uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
 5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, archiwizacyjnych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
 6. Podanie przez Wykonawcę danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 8. Dane Wykonawcy mogą być także przekazywane innym odbiorcom, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa lub zawartych umów.
 9. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
image
https://ckia.waw.pl/wp-content/themes/hazel/
https://ckia.waw.pl/
#d8d8d8
style2
paged
Loading...
/home/ckiawawpl/ftp/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off