Centrum Kultury i Aktywności


Centrum kulturalno-oświatowe i dom kultury Dzielnicy Targówek w Warszawie, powołany do życia w 2018 roku.
Budynek będący siedzibą CKiA został zrewitalizowany w ramach projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.
Od dnia 1 czerwca 2018 dyrektorem CKiA, powołanym przez Prezydenta m.st. Warszawy jest Agnieszka Szmulewicz.

Adres:


ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Adresy e-mail:


Sekretariat:


+48 577 888 748

Warszawa 18/04/2023

DYREKTOR CENTRUM KULTURY 

I AKTYWNOŚCI W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

OGŁASZA KONKURS OFERT NA

prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowo – ruchowych, teatralnych i ogólnorozwojowych w sezonie 2023/2024 w siedzibie Centrum Kultury

i Aktywności przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie.

REGULAMIN KONKURSU

I. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności (dalej jako Organizator Konkursu).
2. Do konkursu mogą przystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.
3. Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@ckia.waw.pl, lub osobiście do siedziby Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie, składającego się z:
a) CV instruktora/-ów  i informacją o podmiocie (firma, organizacja pozarządowa) składającym ofertę,
b) wypełnionego formularza Oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu,
c) dokumentów – np.: referencji, potwierdzających posiadanie doświadczenia oraz możliwości organizacyjnych i technicznych do prowadzenia oferowanych zajęć,
d) dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności.
4.  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska lub nazwy firmy/organizacji pozarządowej oraz informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczania ich w drukowanych materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz rozpowszechnianych  w mediach i internecie

II. PRZEDMIOT KONKURSU:

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie wykonawców na prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowo – ruchowych, ogólnorozwojowych i innych w siedzibie Centrum Kultury i Aktywności w sezonie 2023/2024, tj. w okresie od września 2023 roku do końca czerwca 2024 roku.
2. Działania muszą być planowane na okres od 11 września 2023 r. do 8 grudnia 2023 lub od 11 września 2023 r. do 31 maja 2024 r.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty wraz z pełną dokumentacją należy przesłać mailem (w temacie wiadomości prosimy wpisać „Konkurs na prowadzenie zajęć”) na adres: rekrutacja@ckia.waw.pl, lub osobiście do siedziby Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie.
2. Termin składania dokumentów: do 1 czerwca 2023 r.
3. Oferty, które wpłynął na podany adres po terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

IV. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT:

1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić kilka ofert.
2. Każdy uczestnik konkursu powinien przedstawić kompletny plan realizacji zadania, wypełniając wszystkie pola Oferty, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
3. Dokonując wyboru oferty, komisja konkursowa będzie brać pod uwagę w szczególności:
a) posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć,
b) innowacyjność proponowanych zajęć,
c) wartość merytoryczną oferty,
d) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów zajęć,
e) kwalifikacje instruktora/ów.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez trzyosobową komisję, powołaną przez Organizatora Konkursu, na niejawnym posiedzeniu.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2023 r.
3. Powiadomienie o wynikach postępowania konkursowego następuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora informacji o wybranych ofertach. Wszystkim Oferentom dziękujemy za zainteresowanie konkursem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków wybranych ofert.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z przedstawionych ofert.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

VI. INFORMACJE KOŃCOWE:

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
2. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin, ustala Organizator Konkursu.

VII. DANE OSOBOWE – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym (RODO) oraz ustawą z dnia 25 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) dalej zwanym (UoODO), Zamawiający informuje, że:
  • Administratorem danych osobowych, zebranych w wyniku prowadzonego postępowania jest Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy mające swoją siedzibę w Warszawie (03-786) przy ul. Siarczanej 6 („Administrator”) reprezentowane przez Dyrektora.
  • W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo pisząc na adres iod@ckia.waw.pl , bądź listownie pisząc na adres korespondencyjny wskazany powyżej.
  • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu związanym z rozpatrzeniem Pani/Pana oferty, w związku z ewentualnym zawarciem i wykonywaniem umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego oraz ewentualnej kontroli uprawnionych organów.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, orany kontrolne, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji przedmiotu objętego zapytaniem ofertowym oraz realizacją i wykonaniem ewentualnej umowy. Obowiązek podania danych jest wymogiem związanym z przystąpieniem do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia.
  • W odniesieniu do zebranych danych, Zamawiający oświadcza że decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zapytania ofertowego przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu – korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.
  • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
image
https://ckia.waw.pl/wp-content/themes/hazel/
https://ckia.waw.pl/
#d8d8d8
style2
paged
Loading...
/home/ckiawawpl/ftp/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off