Centrum Kultury i Aktywności


Centrum kulturalno-oświatowe i dom kultury Dzielnicy Targówek w Warszawie, powołany do życia w 2018 roku.
Budynek będący siedzibą CKiA został zrewitalizowany w ramach projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.
Od dnia 1 czerwca 2018 dyrektorem CKiA, powołanym przez Prezydenta m.st. Warszawy jest Agnieszka Szmulewicz.

Adres:


ul. Siarczana 6, 03-786 Warszawa

Adresy e-mail:


Sekretariat:


+48 577 888 748

Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowo – ruchowych, teatralnych i ogólnorozwojowych w sezonie 2022/2023 w siedzibie Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie.

 

REGULAMIN KONKURSU

I. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności (dalej jako Organizator Konkursu).
 2. Do konkursu mogą przystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.
 3. Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie kompletu dokumentów drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@ckia.waw.pl, lub osobiście do siedziby Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie, składającego się z:
        CV instruktora/-ów lub informacja o podmiocie (firma, organizacja pozarządowa) składającym ofertę,
        b.  wypełnionego formularza Oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska lub nazwy firmy/organizacji pozarządowej oraz informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczania ich w drukowanych materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz rozpowszechnianych  w mediach i internecie.

II. PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszych ofert na prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowo – ruchowych, ogólnorozwojowych i innych w Centrum Kultury i Aktywności w sezonie 2022/2023.
 2. Działania muszą być planowane na okres nie krótszy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż 10 miesięcy.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferty wraz z pełną dokumentacją należy przesłać mailem (w temacie wiadomości prosimy wpisać „Konkurs na prowadzenie zajęć”) na adres: rekrutacja@ckia.waw.pl, lub osobiście do siedziby Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie.
 2. Termin składania dokumentów: do 1 czerwca 2022 r.

IV. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT:

 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić kilka ofert.
 2. Każdy uczestnik konkursu powinien przedstawić kompletny plan realizacji zadania, wypełniając wszystkie pola Oferty, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
 3. Dokonując wyboru oferty, komisja konkursowa będzie brać pod uwagę w szczególności:
                posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć,
                 b. innowacyjność proponowanych zajęć,
                 c. wartość merytoryczną oferty,
                 d. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów zajęć,
                 e. ocenę przewidywanych efektów realizowanego zadania,
                 f. kwalifikacje instruktora/ów.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez trzyosobową komisję, powołaną przez Organizatora Konkursu, na niejawnym posiedzeniu.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2022 r.
 3. Powiadomienie o wynikach postępowania konkursowego następuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora informacji o wybranych ofertach. Wszystkim Oferentom dziękujemy za zainteresowanie konkursem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków wybranych ofert.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z przedstawionych ofert.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

VI. INFORMACJE KOŃCOWE:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin, ustala Organizator Konkursu.

VII. Dane osobowe – obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy przetwarzanych u Zamawiającego jest Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (dalej CKiA lub „Administrator”) z siedzibą w Warszawie (03-786), przy ul. Siarczanej 6, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych, mailowo: iod@ckia.waw.pl , bądź listownie na adres wskazany w umowie, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Wykonawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania – w określonych sytuacjach.
 4. Jeżeli Wykonawca uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
 6. Podanie przez Wykonawcę danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 8. Dane Wykonawcy mogą być także przekazywane innym odbiorcom, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa lub zawartych umów.
 9. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
image
https://ckia.waw.pl/wp-content/themes/hazel/
https://ckia.waw.pl/
#d8d8d8
style2
paged
Loading...
/home/ckiawawpl/ftp/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off