UCHWAŁA RADY MIASTA W SPRAWIE UTWORZENIA CKiA

Uchwała nr LIX/1546/2017 rady miasta stołecznego warszawy z dnia 15/12/2017 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zwaną dalej “Centrum Kultury i Aktywności”. 

  2. Nadaje się statut Centrum Kultury i Aktywności w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

  3. Centrum Kultury i Aktywności nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 2.

Siedzibą Centrum Kultury i Aktywności jest m.st. Warszawy.

§ 3.

Przedmiotem działania Centrum Kultury i Aktywności jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie wychowania przez sztukę, edukacji artystycznej i kulturalnej, tworzenia warunków do rozwoju i promocji amatorskiego ruchu artystycznego, prezentowania twórczości profesjonalnej, upowszechniania kultury, ochrony tradycji, budowania świadomości dziedzictwa kulturowego, zainteresowania i uznania dla sztuki, osiągnieć naukowych i wynalazczości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 5.

  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy i na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.

  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska