ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM ŚRODKÓW CZYSTOŚCIOWYCH NIEZBĘDNYCH DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU CKIA

Warszawa 2022-12-12

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM ŚRODKÓW CZYSTOŚCIOWYCH NIEZBĘDNYCH DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU  CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY  PRZY ULICY SIARCZANEJ 6 W WARSZAWIE

Typ zamówienia: zamówienie nie objęte ustawą PZP,  na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

Kategoria: usługi

Nazwa i adres zamawiającego: Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 03-786 Warszawa, ul. Siarczana 6, NIP 524-286-64-67

Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie przedmiotowego postępowania jest: Bożena Mroczek – tel. 574-888-873, adres email: bozena.mroczek@ckia.waw.pl

Zakres usług:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Świadczenie usługi sprzątania polegającej na kompleksowym utrzymaniu w należytej czystości i stanie higieniczno-sanitarnym wszystkich pomieszczeń oraz zapewnienie środków czystości niezbędnych do utrzymania czystości w budynku Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie.

Usługa sprzątania kompleksowego dotyczy wszystkich pomieszczeń znajdujących się w 2-kondygnacyjnym obiekcie o powierzchni  746m2, w którym znajdują się:

 • 4 sale zajęciowe do przeprowadzania zajęć cyklicznych i warsztatowych,
 • 1 sala widowiskowo-zajęciowa,
 • 5 pokoi biurowych,
 • serwerownia,
 • 1 pomieszczenie MAL,
 • 7 toalet,
 • 1 pomieszczenie socjalne (w tym 2 lodówki),
 • hol główny, korytarze i ciągi komunikacyjne, schody,
 • pomieszczenia techniczne,
 • winda – platforma dla osób niepełnosprawnych,
 • pomieszczenia magazynowe,
 • oraz chodnik z kostki granitowej prowadzący od strony ul. Siarczanej do wejścia głównego do budynku.
 • podłogi drewniane typu „deska barlinecka” zajmujące powierzchnię 278,53 m2 wymagają mycia bieżącego oraz konserwacji 2 x w roku specjalnymi preparatami firmy Barlinek do podłóg drewnianych lakierowanych. Pozostała powierzchnia podłóg to płytki ceramiczne typu gres oraz wykładziny dywanowe.

Częstotliwość wykonywania prac w zakresie sprzątania: 5 dni w tygodniu, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8-16 lub w razie potrzeby Zamawiającego, w godzinach ustalanych na bieżąco z Zamawiającym.

Wymagania dotyczące złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w postaci Formularza ofertowego (w załączeniu) za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@ckia.waw.pl

Termin składania ofert: do 16.12.2022 r. do godz. 12:00.

Formularz ofertowy powinien zostać wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wzór Formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Wykonawca poda koszt usługi w kwocie netto i brutto w ujęciu miesięcznym i rocznym.

Pozostałe informacje:

 • Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie do zapewnienia profesjonalnych środków czystości oraz narzędzi i sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia przystosowanych do poszczególnych powierzchni. Środki chemiczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 25.02.2011 r. o substancjach i preparatach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289).
 • Mycie, dezynfekcja i czyszczenie obiektu odbywać się będzie przy użyciu własnych specjalistycznych środków chemicznych Wykonawcy dostosowanych do rodzaju pomieszczenia. Środki myjąco-dezynfekcyjne używane przez Wykonawcę do mycia i dezynfekcji muszą posiadać wymagane karty charakterystyki i pozwolenia Ministra Zdrowia. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania na bieżąco Zamawiającemu wszelkich atestów PZH środków chemicznych stosowanych do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz stosować środki czyszczące i dezynfekcyjne dopuszczone przez Sanepid.
 • Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia co najmniej 1.000.000,00 PLN w całym okresie obowiązywania umowy. Najpóźniej w terminie zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu opłaconą polisę ubezpieczeniową. Kopia polisy będzie stanowiła załącznik do umowy.
 • Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy.
 • Osoby wykonujące usługi z ramienia Wykonawcy, będą je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.
 • Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi Wykonawcami lub wezwania Wykonawców do ponownego złożenia ofert korzystniejszych dla Zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, w szczególności jeżeli jego dalsze prowadzenie nie leży w interesie Zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania postępowania, bez podania przyczyny.
 • Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa.
 • Zamawiający poprawi omyłki w Formularzu oferty, jeżeli nie będą miały istotnego wpływu na treść oferty.
 • Wykonawca, który złoży ofertę, będzie nią związany przez 20 dni od dnia następującego po dniu upływu terminu składania ofert.
 • Wykonawca, który złoży ofertę, będzie nią związany przez 20 dni od dnia następującego po dniu upływu terminu składania ofert.

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2023 r.  do dnia 31.12.2023 r.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 • Załącznik nr 1: Formularz ofertowy – wzór
 • Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna