BIP – Regulamin zajęć cyklicznych

HomeBIP – Regulamin zajęć cyklicznych

     REGULAMIN ZAJĘĆ CYKLICZNYCH

REGULAMIN ZAJĘĆ CYKLICZNYCH CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI W DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Regulamin obowiązuje w sezonie zajęć 2023-2024.

1.Postanowienia ogólne

Zajęcia edukacyjne realizowane są w ramach działalności statutowej Centrum Kultury i Aktywności.

Zajęcia mogą być organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w formie stacjonarnej w siedzibie Centrum Kultury i Aktywności (dalej zwanym CKiA) lub poza siedzibą oraz w formie zdalnej (online).

Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie talentów i zainteresowań mieszkańców, promowanie aktywnego spędzania wolnego

Zajęcia organizowane są w cyklach trwających jeden semestr (od września do grudnia) lub dwa semestry (od września do czerwca).

2.Warunki uczestnictwa w zajęciach

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych CKiA jest akceptacja niniejszego regulaminu, wypełnienie Karty Uczestnictwa. Za osoby niepełnoletnie regulamin akceptuje rodzic lub opiekun

Terminy zapisów na zajęcia oraz długość trwania cykli zajęć są ogłaszane każdorazowo na stronie internetowej CKiA ckia.waw.pl.

Zapisy odbywają się internetowo poprzez portal strefazajec.pl lub telefonicznie tylko na wskazane zajęcia.

Do danej grupy uczestnicy przyjmowani będą według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc na danych zajęciach.

O przyjęciu do grupy na wskazane zajęcia zaawansowane, decyduje instruktor. Decyzja może zostać podjęta podczas zajęć kwalifikacyjnych przed rozpoczęciem zapisów na nowy sezon zajęć cyklicznych lub na podstawie indywidualnej decyzji instruktora.

Uczestnicy dla których zabrakło miejsc w grupie zostaną wpisani na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji uczestnika przyjętego na zasadach określonych w ust. 4 lub skreślenia z listy uczestników, na zajęcia przyjmuję się osoby z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń z zastrzeżeniem ust. 7.

W sytuacji określonej w ust. 6, w przypadku gdy w grupie zajęciowej uczestnikiem jest jeden z rodzeństwa kolejnego przyjmuje się z pominięciem kolejności zgłoszeń na listę rezerwową.

Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się na 7 osób w zależności od rodzaju zajęć.

Maksymalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się na 20 osób w zależności od rodzaju zajęć.

W przypadku obecności na pierwszych zajęciach mniejszej liczby osób, niż ustalone minimum, prowadzący po konsultacji z przedstawicielami CKiA, może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dla mniejszej liczby uczestników, połączenia grup lub likwidacji

Prowadzący zajęcia uprawniony jest do dokumentowania obecności na zajęciach.

3.Nieobecność, rezygnacja z zajęć

Każdy uczestnik ma prawo do czterech nieobecności w ciągu jednego semestru.

W przypadku większej liczby nieobecności prowadzący skreśla uczestnika z listy.

Rezygnację z zajęć należy zgłaszać tylko w formie mailowej na adres email: zajecia@ckia.waw.pl

4.Odwołanie zajęć

Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:

  • choroby/usprawiedliwionej nieobecności prowadzącego,
  • gdy na terenie CKiA odbywa się wydarzenie artystyczne lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć,
  • gdy liczba uczestników obecnych będzie mniejsza niż minimalna ilość określona dla danych zajęć,
  • awarii systemów informatycznych uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć zdalnych (online),
  • zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej.

O odwołaniu zajęć uczestnik zostanie poinformowany SMS-em lub za pośrednictwem poczty e – mail na numer telefonu lub adres mail podany w Strefie Zajęć.

W przypadku nieobecności prowadzącego, CKiA zapewnia, w miarę możliwości, zastępstwo lub przeprowadzenie odwołanych zajęć w innym, ustalonym z prowadzącym i uzgodnionym z uczestnikami zajęć terminie.

CKiA zastrzega sobie prawo do zmian formy prowadzenia zajęć z zajęć stacjonarnych na zajęcia prowadzone zdalnie (online). O zmianie formy prowadzenia zajęć uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Do zajęć zdalnych (online) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.

CKiA zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje (e-mailem lub telefonicznie) uczestników zajęć.

 

Co do zasady zajęcia nie odbywają się:

  • w dni ustawowo wolne od pracy,
  • w czasie przerwy świątecznej,
  • ferii zimowych,
  • wakacji,
  • w inne dni wskazane przez Dyrektora CKiA.

Stosowna informacja będzie zamieszczana w grafiku danych zajęć.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana   danych   osobowych   jest   Centrum   Kultury   i   Aktywności   w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (dalej CKiA lub „Administrator”) z siedzibą w Warszawie (03-786), przy ul. Siarczanej 6.

W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych: za pośrednictwem poczty elektronicznej: email: iod@ckia.waw.pl, bądź listownie pisząc na adres korespondencyjny CKiA z dopiskiem „Dane osobowe”

Dane osobowe przekazane w zgłoszeniach na zajęcia w zakresie imienia, nazwiska, wieku uczestnika, danych kontaktowych w będą przetwarzane celu rejestracji zgłoszenia na zajęcia oraz komunikacji związanej z prowadzonymi zajęciami.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu (zakończenia zajęć), a po jego zakończeniu przez okres wymagany przez przepisy prawa (okres archiwizacyjny określony odrębnymi przepisami).

Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa lub zawartych umów, np.: dostawcom usług pocztowych, hostingu, IT, prowadzącym zajęcia.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia umowy przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu – korzystanie z  uprawnień  przysługujących  osobie,  której  dane  dotyczą,   realizowane  jest  w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie (00-193).

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy podstawę stanowi przepis prawa bądź zawierana umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021 r., poz. 1062 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www CKiA lub przekazywane mediom.

Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez CKiA, a zwłaszcza osób nagrodzonych, w zakresie ich imienia, nazwiska, wieku, wizerunku, nazwy miejscowości mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą uczestników lub ich opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Zgodę można wycofać w każdym czasie, przekazując oświadczenie mailem na adres zajecia@ckia.waw.pl bądź pocztą tradycyjną.